Två grup­per på svens­ka i nytt dag­hem

Fas­tig­hets­bo­la­get Si­un­tion Met­sätu­pa har be­vil­jats bygg­lov för ett 595 kvadrat­me­ter stort dag­hem vid Svamp­gränd 6 i Stör­svik.

Västra Nyland - - News - MIRA STRAND­BERG mira.strand­berg@ksf­me­dia.fi

Det nya pri­va­ta dag­hem­met i Stör­svik har fått bygg­lov och sik­tar på att star­ta verk­sam­he­ten i au­gusti. 80 barn får plats i det nya dag­hem­met med fy­ra grup­per, två finsk­språ­ki­ga och två svensk­språ­ki­ga.

Dess­utom får två eko­no­mi­bygg­na­der byg­gas – en på ar­ton kvadrat­me­ter och en på tio kvadrat­me­ter. Dag­hem­met som byggs har fy­ra grup­per, allt­så plats för upp till 80 barn.

Verk­sam­he­ten i dag­hem­met ska be­dri­vas av Tou­hu­la Var­hais­kas­va­tus. Va­let av ser­vice­pro­du­cent har in­te gjorts av kom­mu­na­la or­gan ut­an ären­det har be­hand­lats i kom­mun­full­mäk­ti­ge som tomt­för­sälj­ning.

– Kom­mu­nen sål­de tom­ten till en ser­vice­pro­du­cent. I av­ta­let mel­lan kom­mu­nen och pro­du­cen­ten står att pro­du­cen­ten an­sva­rar för byg­gan­det av ett dag­hem på tom­ten och att verk­sam­he­ten mås­te bör­ja se­nast i slu­tet av 2019. Pro­du­cen­ten gör sam­ar­be­te med Tou­hu­la pä­iväko­dit, som skall or­ga­ni­se­ra da­gis­verk­sam­he­ten i prak­ti­ken, sä­ger bild­nings­di­rek­tör Juk­ka Pi­e­ti­nen i ett e-post­med­de­lan­de.

Slog fast pri­set

Full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de om tomt­för­sälj­ning­en vid sitt mö­te i mars. Där slogs det fast att tom­ten säljs på nä­tauk­tion till högst­bju­dan­de, dock minst 116 256 eu­ro. Dess­utom åla­des tom­ten med bygg­nads­skyl­dig­het men det nämns in­te i full­mäk­ti­ge­be­slu­tet att det ut­tryck­li­gen ska va­ra ett dag­hem som byggs på tom­ten.

Det de­fi­nie­ras i stäl­let i kö­pe­av­ta­let som gjor­des. I kö­pe­vill­ko­ren står att kö­pa­ren för­bin­der sig att byg­ga en dag­hems­bygg­nad på tom­ten. In­te hel­ler här nämns tjäns­te­pro­du­cen­ten. Av de skyl­tar som satts upp vid bygg­plat­sen fram­går än­då att det är Tou­hu­la som kom­mer att dri­va dag­hem­met.

Dag­hem med fo­kus­om­rå­de

En­ligt för­sälj­nings­di­rek­tör An­na­re­et­ta Vaa­ra vid Tou­hu­la pä­iväko­dit kom­mer dag­hem­met i Stör­svik att ha ett fo­kus­om­rå­de men det är än­nu in­te fast­sla­get vad det ska va­ra.

– Vi har vis­sa tan­kar men vi vill dis­ku­te­ra det bland an­nat med för­äld­rar­na. Vi kom­mer att ord­na en in­for­ma­tions­kväll för al­la in­tres­se­ra­de i ja­nu­a­ri, sä­ger Vaa­ra.

En­ligt pla­ner­na ska två av de fy­ra grup­per­na va­ra svensk­språ­ki­ga. Kring 12 per­so­ner re­kry­te­ras till det nya dag­hem­met. Verk­sam­he­ten ska star­ta i au­gusti.

Ser­vice­sed­lar jäm­nar ut

Det nu­va­ran­de dag­hem­met i Stör­svik är kom­mu­nalt. Ef­tersom bygg­na­den hyrs och bör­jar va­ra i då­ligt skick mås­te en ny bygg­nad byg­gas, vil­ket skul­le krä­va en in­ve­ste­ring på grovt sett en mil­jon eu­ro. Ef­tersom kom­mu­nen be­las­tas av många and­ra sto­ra in­ve­ste­ring­ar in­om den när­mas­te fram­ti­den val­de man i stäl­let att över­lå­ta dag­hem­met till en privat ser­vice­pro­du­cent.

Det pri­va­ta dag­hem­met ska bör­ja sin verk­sam­het om ett år. Vid års­skif­tet bör­jar kom­mu­nen an­vän­da ser­vice­sed­lar för dag­vår­den, vil­ket be­ty­der att kom­mu­nal och privat dagvård kos­tar li­ka myc­ket för för­äld­rar­na.

FOTO: MIRA STRAND­BERG

BYGGSTART. Här ska det nya Stör­sviks­dag­hem­met stå in­om kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.