Ax­x­ell för­ny­ar

Koc­k­ut­bild­ning­en vid Ax­x­ell i Ka­ris lyfts ur sy­ste­met med ge­men­sam an­sö­kan. I stäl­let sö­ker man fram­ö­ver di­rekt till ut­bild­ning­en, när det pas­sar en un­der året.

Västra Nyland - - News - JOHANNA LEMSTRÖM johanna.lemstrom@ksf­me­dia.fi

Koc­k­ut­bild­ning­en vid Ax­x­ell i Ka­ris för­ny­as. Den tas bort från ge­men­sam an­sö­kan som görs i feb­ru­a­ri–mars. I stäl­let ska man sö­ka – ung som vux­en – di­rekt till ut­bild­ning­en. Dess­utom pla­ne­rar sko­lan att ut­bil­da da­ta­no­mer i Kyrkslätt och när­vår­da­re i Åbo.

Den som sö­ker en stu­die­plats via ge­men­sam an­sö­kan i vår kan in­te läng­re sö­ka till koc­k­ut­bild­ning­en vid Ax­x­ell i Ka­ris. Ax­x­ell har näm­li­gen be­slu­tat att läm­na koc­k­ut­bild­ning­en i Ka­ris ut­an­för sy­ste­met med ge­men­sam an­sö­kan. Koc­k­ut­bild­ning­en i Par­gas blir dä­re­mot kvar som ett al­ter­na­tiv i ge­men­sam an­sö­kan.

– I Ka­ris kon­cen­tre­rar vi oss nu på fler­forms­stu­di­er in­om koc­k­ut­bild­ning­en, det som förr kal­la­des vux­enstu­di­er. Det ger oss nya möj­lig­he­ter och är ett led i att ut­veck­la ut­bild­ning­en, att ska­pa flex­ib­la­re sy­s­tem än de som finns i ge­men­sam an­sö­kan, sä­ger rek­tor Le­na Jo­hans­son.

Med det in­te sagt att koc­k­ut­bild­ning­en i Ka­ris skul­le kon­cen­tre­ra sig en­bart på vux­na. Ung­do­mar är na­tur­ligt­vis ock­så fram­ö­ver väl­kom­na att sö­ka till koc­k­ut­bild­ning­en.

Smi­di­ga­re sy­s­tem

För­änd­ring­en av koc­k­ut­bild­ning­en i Ka­ris är in­te en sparåt­gärd, sä­ger Le­na Jo­hans­son.

– Vi kom­mer in­te att spa­ra en en­da cent ge­nom det­ta, men kan dä­re­mot an­pas­sa ut­bild­ning­en bätt­re.

Hon för­kla­rar att man som det är nu mås­te star­ta en ut­bild­ning om ut­bild­nings­lin­jen in­går i ge­men­sam an­sö­kan, ock­så fast den skul­le ha ba­ra en sö­kan­de.

– Det har va­rit väl­digt system­mäs­sigt styrt, sä­ger hon och kon­sta­te­rar att ge­men­sam an­sö­kan egent­li­gen är ett gans­ka för­le­gat sy­s­tem.

Ge­nom för­änd­ring­en vill man ock­så sva­ra på det enor­ma be­hov re­stau­rang­bran­schen har av ut­bil­dad per­so­nal. Man kom­mer ock­så att fort­sät­ta och till och med ut­vid­ga sam­ar­be­tet med stjärnkoc­ken Mi­chael Björ­klund.

La­gen änd­ra­de vid års­skif­tet

En lagänd­ring vid års­skif­tet in­ne­bar att ung­do­mar nu kan sö­ka till yr­kes­ut­bild­ning­ar kon­ti­nu­er­ligt un­der he- la året, pre­cis som vux­enstu­de­ran­de kun­nat se­dan länge.

I Ax­x­ell är det här egent­li­gen ing­en ny­het:

–Hos oss har man kun­nat sö­ka kon­ti­nu­er­ligt he­la året un­der he­la 2000-ta­let, sä­ger Le­na Jo­hans­son.

Att det nu finns två pa­ral­lel­la sy­s­tem – dels ge­men­sam an­sö­kan, dels kon­ti­nu­er­lig an­sö­kan – kan le­da till att stu­de­ran­de an­tas till två stu­di­e­in­rikt­ning­ar. Men man kan fort­fa­ran­de in­te ta två stu­die­plat­ser i an­språk ut­an mås­te väl­ja den ena. Dä­re­mot kan man kom­bi­ne­ra stu­di­er re­dan nu och ta dub­belex­a­men.

Nya ut­bild­ning­ar

En helt ny dub­belex­a­men kom­mer even­tu­ellt att er­bju­das i Kyrkslätt från näs­ta höst.

– Kyrkslätt kom­mun har när­mat sig Ax­x­ell och ef­ter­lyst sam­ar­be­te. Vi pla­ne­rar för da­ta­nom­ut­bild­ning i sam­ar­be­te med Kyrkslätts gym­na­si­um.

Det skul­le till och med ge stu­de­ran­de möj­lig­het att ta en trip­pelex­a­men; stu­dentex­a­men, gym­na­si­e­ex­a­men och yr­kes­ex­a­men, sä­ger Le­na Jo­hans­son.

Ax­x­ell pla­ne­rar dess­utom en ny när­vår­dar­ut­bild­ning i Åbo.

– Det har va­rit en het po­li­tisk frå­ga i Åbo. Om ut­bild­ning­en star­tar är det ett di­rekt svar på det.

Det förs än­nu för­hand­ling­ar om så­väl da­ta­nom­ut­bild­ning­en i Kyrkslätt och när­vår­dar­ut­bild­ning­en i Åbo och ing­en­de­ra skul­le be­ty­da att mot­sva­ran­de ut­bild­ning­ar i Ka­ris är ho­ta­de, för­säk­rar Le­na Jo­hans­son.

Ge­men­sam an­sö­kan är ett sy­s­tem som i förs­ta hand är av­sett för dem som sö­ker till en ut­bild­nings­lin­je di­rekt ef­ter grund­sko­lan. Vå­rens ge­men­sam­ma an­sö­kan öpp­nar den 19 feb­ru­a­ri och på­går till den 12 mars.

LINA ENLUND VN-ARKIV/ LINA ENLUND FOTO:

FORT­SÄT­TER. Ax­x­ell kom­mer ock­så att fort­sät­ta och till och med ut­vid­ga sam­ar­be­tet med stjärnkoc­ken Mi­chael Björ­klund.

FOTO: VN-ARKIV/

GAMMALMODIGT. Ax­x­ells rek­tor Le­na Jo­hans­son sä­ger att sy­ste­met med ge­men­sam an­sö­kan är aning­en för­le­gat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.