Om skri­van­det och vån­dor­na

In­om ra­men för det ar­ton­de Bok­ka­la­set i Eke­näs be­sök­te för­fat­ta­ren Ma­ria Turt­scha­ni­noff Eke­näs hög­sta­di­e­sko­la i går. Ele­ver­na fick stäl­la frå­gor om böc­ker­na och om för­fat­ta­ryr­ket.

Västra Nyland - - News - JOHANNA LEMSTRÖM johanna.lemstrom@ksf­me­dia.fi

Ma­re­si, boken som gav Ma­ria Turt­scha­ni­noff Finlandia Junior 2014, är en så­dan histo­ria som satt fast. I nio må­na­der stod den still. Om det här be­rät­ta­de för­fat­ta­ren i Eke­näs hög­sta­di­e­sko­la i går.

I Eke­näs hög­sta­di­e­sko­las gym­pa­sal sit­ter sko­lans sjun­de­klas­sa­re bän­ka­de på sto­lar som ra­dats i halv­må­ne­for­ma­de ra­der. Längst fram sit­ter en kvin­na vid ett bord.

Hon har tra­var av böc­ker fram­för sig och hen­nes ro­sa hår ly­ser kax­igt upp rum­met. Det är fan­ta­sy­för­fat­ta­ren Ma­ria Turt­scha­ni­noff. Böc­ker­na är hen­nes, på fle­ra oli­ka språk. Hon be­rät­tar att hen­nes böc­ker sålts till tjugo län­der – där­ibland Ki­na, USA och Ru­mä­ni­en.

Om att hit­ta hem

Ma­ria Turt­scha­ni­noff upp­träd­de i går i Eke­näs hög­sta­di­e­sko­la in­om ra­men för Bok­ka­la­set i Eke­näs, el­ler mer ex­akt de ung­as bokkalas. He­la ka­la­sets te­ma i år är ”hit­ta hem” och det var syn­ner­li­gen ak­tu­ellt för just Ma­ria Turt­scha­ni­noff.

– Ja, det är li­tet ro­ligt för Bre­ven från Ma­re­si som är den tred­je och av­slu­tan­de de­len i tri­lo­gin Krö­ni­kor från rö­da klost­ret, hand­lar myc­ket om det, om att kom­ma hem.

Själv har för­fat­ta­ren sitt hem i Ka­ris men är upp­vux­en i Helsing­fors.

Skri­van­dets vån­dor

Tri­lo­gins av­slu­tan­de bok ut­kom i au­gusti och är Ma­ria Turt­scha­ni­noffs sjun­de ro­man. Hon be­rät­tar för ung­do­mar­na i gym­pa­sa­len om pro­ces­sen då en bok föds och hur en be­rät­tel­se kan poc­ka på för att bli be­rät­tad – och om det om­vän­da, då be­rät­tel­ser fast­nar.

Bå­da ”till­stån­den” är så­da­na som man säl­lan rår över. Det är svårt att tvinga fram en histo­ria och li­ka svårt är det att kvä­va den.

I snitt tar det hen­ne två år att skri­va en bok. Tri­lo­gins förs­ta del, Ma­re­si, stan­na­de upp i fle­ra må­na­der.

– Jag skrev ak­tivt i fem må­na­der men se­dan tog det stopp för nio må­na­der, in­nan jag kom i gång igen och skrev yt­ter­li­ga­re fem må­na­der, sva­rar Ma­ria Turt­scha­ni­noff.

Boken be­lö­na­des 2014 med Finlandia Junior.

Ung­do­mar­na ha­de för­be­rett frå­gor in­nan för­fatt­ar­be­sö­ket och fick ock­så ve­ta att hon in­te har nå­gon bok på gång just nu, men dä­re­mot en pjäs för Wa­sa te­a­ter.

Att för­fat­ta­rens egen fa­vo­rit­bok är Den oänd­li­ga histo­ri­en, en tysk fan­ta­sy- och även­tyrs­ro­man skri­ven av Mi­chael En­de fick ele­ver­na ock­så ve­ta – samt or­sa­ken till att hon blev för­fat­ta­re:

– För att jag äls­kar be­rät­tel­ser och som barn öns­ka­de jag att få kom­ma in i och bli en del av böc­ker­na jag läs­te. Jag le­ta­de stän­digt ef­ter dör­ren till Nar­nia och blev all­tid li­ka be­svi­ken då gar­de­robs­dör­rar­na ald­rig led­de fram. Hur är det att le­va som för­fat­ta­re? Det und­ra­de en kil­le i publi­ken och Ma­ria Turt­scha­ni­noffs svar kom rappt och är­ligt:

– Det är huippu!

Huippu, fan­tas­tiskt, är det för att man är sin egen chef, för att man slip­per ha en väckar­kloc­ka som väc­ker en, för att man kan job­ba i py­ja­mas. Men det krä­ver ock­så di­sci­plin, för­stås.

– Jag kan in­te stäl­la som krav på mig själv att jag ska sit­ta fy­ra tim­mar fram­för da­torn, då fast­nar jag ba­ra på Fa­ce­book. I stäl­let be­stäm­mer jag att jag ska skri­va någ­ra tu­sen tec­ken in­nan jag är le­dig att gö­ra an­nat.

Ro­ligt mö­te

Sjun­de­klas­sa­ren So­fie Rosström har läst Ma­re­si och hål­ler på med Bre­ven från Ma­re­si – men fast­na­de i tri­lo­gins and­ra del Na­on­del. För­fat­ta­rens råd till den unga lä­sa­ren är att blädd­ra för­bi de svå­ra si­dor­na, där man fast­nat.

So­fie Rosström gil­lar fan­ta­sy som gen­re.

– Har­ry Pot­ter hör till mi­na fa­vo­ri­ter. Och det var jät­te­ro­ligt att hö­ra histo­ri­er­na bakom Ma­ri­as böc­ker.

FOTO: LINA ENLUND

GIL­LA­DE. Sjun­de­klas­sa­ren So­fie Rosström var jät­te­glad över att få mö­ta för­fat­ta­ren Ma­ria Turt­scha­ni­noff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.