Kul­turin­sti­tu­tet ska bli en­het­ligt

Västra Nyland - - News -

Ra­se­borgs mu­sikin­sti­tut och med­bor­garin­sti­tu­tet bil­da­de i au­gusti 2017 Ra­se­borgs kul­turin­sti­tut. Vid det nya in­sti­tu­tet job­bar man ak­tivt för att för­en­het­li­ga verk­sam­hetskul­tu­ren.

För pro­jek­tet be­vil­ja­des kul­turin­sti­tu­tet i mars i år 15 000 eu­ro av Un­der­vis­nings­mi­ni­s­te­ri­et. To­talt räk­nar man med att pro­jek­tet ska kos­ta drygt 17 600 eu­ro att för­verk­li­ga. Mel­lan­skill­na­den står kul­turin­sti­tu­tet för själv.

Mål­sätt­ning­en är att ska­pa ett ge­men­samt stra­te­gi- och ut­veck­lings­pro­gram för he­la in­sti­tu­tet.

Bild­nings­nämn­den an­teck­na­de pro­jekt­be­skriv­ning­en för kän­ne­dom på sitt mö­te i tis­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.