Mas­sivt mi­nus vän­tar i år och näs­ta år

Kyrkslätts kom­muns bud­get­ar­be­te har va­rit svå­ra­re än på långa ti­der. Kom­mu­nens eko­no­mis­ka ut­sik­ter har bli­vit klart säm­re un­der hös­ten.

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN paavo.rantalainen@vi­isyk­ko­nen.fi

Kyrkslätts kom­mun­di­rek­tör Tar­mo Aar­nio pre­sen­te­ra­de sitt bud­get­för­slag i fre­dags. Bud­ge­ten ha­de re­dan i ut­ar­bet­nings­ske­det mi­nus som för­tec­ken. Un­der­skot­tet har be­räk­nats till un­ge­fär två mil­jo­ner eu­ro, fast man har sökt in­be­spa­rings­ob­jekt med ljus och lyk­ta.

Aar­nio po­äng­te­rar än­då att det in­te blir märk­ba­ra ned­skär­ning­ar i de tjäns­ter som nu står till buds. En­ligt för­sla­get finns det un­ge­fär li­ka myc­ket peng­ar att an­vän­da som i år. Pro­ble­met har va­rit att få öns­ke­mål och fak­ta att gå ihop. Kom­mu­nens för­valt­nings­or­gan ha­de öns­kat ett cir­ka tret­ton mil­jo­ner eu­ros till­lägg. I bud­get­för­sla­get har el­va mil­jo­ner ta­gits bort.

– Un­der min tid har det in­te va­rit en så här stor klyf­ta att ta sig över ti­di­ga­re, sä­ger Aar­nio som va­rit kom­mun­di­rek­tör i 18 år.

Skol­mo­du­ler sväl­jer mil­jo­ner

Vid be­red­ning­en av bud­ge­ten har man va­rit tvung­en att ta i be­ak­tan­de två sto­ra för­änd­ring­ar i jäm­fö­rel­se med för­ra året, sä­ger Aar­nio. Sko­lor­nas be­hov av al­ter­na­ti­va ut­rym­men krä­ver un­ge­fär fy­ra mil­jo­ner ex­tra i tilläggs­kost­na­der. Den eko­no­mis­ka osä­ker­he­ten näs­ta år sän­ker ock­så den be­räk­na­de skat­tein­täk­ten.

Kla­ra in­be­spa­rings­ob­jekt finns i bud­ge­ten. Det kom­mu­na­la hem­vårdstö­det för vård av barn hem­ma fö­reslås igen skä­ras ned så att en­dast un­der två år gam­la barn får 100 eu­ro per må­nad. Nu får un­der tre år gam­la barn stö­det som är 150 eu­ro per må­nad. Kost­na­der­na för an­hö­rig­vård tän­ker man ock­så sän­ka – till lagstad­gat mi­ni­mum.

Un­der min tid har det in­te va­rit en så här stor klyf­ta att ta sig över ti­di­ga­re.

In­ve­ste­rar 50 mil­jo­ner

Det är tänkt att barn­skyd­dets bud­get­me­del skärs ner med en mil­jon eu­ro näs­ta år. Idén är att kom­mu­nen in­te länge be­hö­ver in­för­skaf­fa så myc­ket köp­ta tjäns­ter, när kom­mu­nen re­dan har an­ställt per­so­nal som skö­ter barn­skydds­fall.

Kom­mu­nen tän­ker in­te mins­ka sin per­so­nal. Ett ti­o­tal nya tjäns­ter och be­fatt­ning­ar grun­das.

De sto­ra in­ve­ste­ring­ar­na i Kyrkslätt har re­dan fått sitt si­gill ti­di­ga­re. Hu­vud­bib­li­o­te­ket byggs, Åäng­ens un­der­vis­nings­cent­rums bygg­ar­be­te har in­letts och i Ve­ikko­la byggs ett nytt dag­hem och sko­lan ut­vid­gas. För pro­jek­ten har un­der kom­man­de tre år re­ser­ve­rats un­ge­fär 50 mil­jo­ner eu­ro.

Lå­ne­bör­dan ökar

Från den här sum­man fat­tas två än­nu stör­re in­ve­ste­ring­ar: det nya väl­färds­cent­ret och Ges­ter­by skol­cent­rum som skall byg­gas på nytt. Pro­jek­tet med väl­färds­cent­ret är tänkt att säl­jas till ett fas­tig­hets­in­ve­ste­rings­bo­lag och Ges­ter­by skol­pro­jekt (GWG-cam­pus) ska för­verk­li­gas ge­nom le­a­sing.

Kyrkslätts kom­mun har re­dan nu un­ge­fär 120 mil­jo­ner eu­ro i lån men en­ligt nu­va­ran­de be­räk­ning­ar har kom­mu­nen om tre år lån för näs­tan 200 mil­jo­ner.

Kom­mu­nens eko­no­mi blev klart dyst­ra­re un­der hös­ten. Det har gått mer peng­ar än be­räk­nat och skat­tein­täk­ter­na har bli­vit mind­re än be­räk­nat.

Kom­mu­nens bok­slut för i år be­räk­nas bli sex mil­jo­ner på mi­nus. Eko­no­mi­di­rek­tör Ju­ha Hörk­kö sä­ger att be­räk­ning­en som gjorts för en må­nad se­dan ver­kar hål­la sträck. De slut­li­ga skat­te­be­ske­den kom­mer först i de­cem­ber.

Skat­te­sat­ser­na i Kyrklätt fö­reslås bli oför­änd­ra­de. Det be­ty­der att kom­mu­nal­skat­te­sat­sen är 19,5 pro­cent ock­så näs­ta år.

Kyrkslätt kom­mun­full­mäk­ti­ge be­hand­lar näs­ta års bud­get och de två år föl­jan­de årens bud­get­pla­ner den 15 de­cem­ber.

Tar­mo Aar­nio kom­mun­di­rek­tör

FOTO: PAAVO RANTALAINEN

STO­RA SKILL­NA­DER. Kom­mun­di­rek­tör Tar­mo Aar­nio och eko­no­mi­di­rek­tör Ju­ha Hörk­kö har haft ett di­gert jobb med att för­e­na nämn­der­nas bud­getöns­ke­mål med verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.