BK:s tem­po knäck­te SIF

Det emot­sed­da väst­ny­länds­ka der­byt i hand­bol­lens FM-li­ga på ons­dag slu­ta­de i en hem­ma­se­ger för BK-46 från Ka­ris. Sjundeå IF:s de­ci­me­ra­de trupp kla­ra­de in­te tem­pot.

Västra Nyland - - News - TEXT JUHANI JÄNTTI sport@vastra­ny­land.fi FOTO LINA ENLUND lina.enlund@vastra­ny­land.fi

BK in­led­de i ett ur­sin­nigt tem­po och det form­li­gen sprud­la­de av spel­gläd­je. Då SIF stod för onö­di­ga tek­nis­ka miss­tag, ut­nytt­ja­de hem­ma­la­get det­ta ge­nom att snabbt svänga om till snab­ba och halv­snab­ba kont­ring­ar. Då Oscar Kihlstedt for­ce­ra­de in bol­len med kraft ef­ter 12 mi­nu­ters spel, in­ne­bar det må­let att BK led­de med he­la 9–3.

Men BK har i någ­ra mat­cher tap­pat bå­de fo­kus och tem­po ef­ter star­ka in­led­ning­ar, så ock­så nu. I fort­sätt­ning­en blev det fär­re kont­ring­ar och me­ra spel mot mu­ren och den spel­bil­den pas­sa­de SIF rik­tigt bra. Sex mi­nu­ter se­na­re ha­de SIF re­du­ce­rat till 9–8, in­te minst tack va­re yt­tern Christof­fer Thor som av­slu­ta­de ef­fek­tivt från sin kant och med en im­po­ne­ran­de re­per­to­ar.

Knap­pa fy­ra mi­nu­ter fö­re pa­u­sen stod spe­let än­nu 12–10, men se­dan var det BK för he­la slan­ten då man fast­ställ­de pa­us­re­sul­ta­tet till 15–10.

BK:s ka­pell­mäs­ta­re Andre­as Rönn­berg gjor­de en rik­tigt då­lig förs­ta halv­lek, men i bör­jan av and­ra halv­le­ken tog han helt över mat­chen och låg bakom det mesta hos hem­maan­fal­let. Men det är väl just det som är styr­kan med att ha ru­tin, man säc­kar in­te ihop fast det blå­ser li­te snålt, ut­an kan läg­ga det bakom sig och liksom bör­ja mat­chen på nytt i and­ra halv­le­ken.

På 12 mi­nu­ter ryck­te BK från pa­us­re­sul­ta­tet 15–10 till 25–15 och i det ske­det gjor­de Rönn­berg fem mål och gav tre mål­pass­ning­ar.

Punkt­mar­ke­ring­ar bet stund­vis

Då spe­let stod 25–15 tog SIF en ti­me­out och ef­ter den bör­ja­de man punkt­mar­ke­ra bå­de Rönn­berg och Kihlstedt. Det bet bra och gäs­ter­na steg än­da till 28–23 då hem­maan­fal­let tog onö­digt stres­sa­de av­slut.

Men i slu­tet av mat­chen var det åter BK för he­la slan­ten då SIF var slut­kört och med trött­he­ten kom de tek­nis­ka miss­ta­gen. Mat­chens sista på en blyg­sam av­slut­nings­pro­cent. BK pac­ka­de ihop sitt för­svar för att ta bort du­ons rö­rel­seut­rym­me och det lyc­ka­des bra.

Även BK sak­na­de ett par bac­kar, men la­gets grund och ru­tin kom väl till nyt­ta. Re­dan nämn­da Andre­as Rönn­berg var ma­gisk i bör­jan av and­ra halv­le­ken, me­dan Oscar Kihlstedt stod för en bra all­round in­sats. Mål­vak­ten Bog­dan Kle­pa ha­de in­te sin bäs­ta dag, spe­ci­ellt i and­ra halv­le­ken, men det be­höv­des hel­ler in­te i mat­chen.

Av många se­vär­da spe­la­re, var BK-cen­tern Ro­bin Sjö­man bild­ligt ta­lat hu­vu­det hög­re än de and­ra. Han gick en hård kamp med SIF:s cen­ter Edu­ard Zak­ha­rov, drog på sig ett par ut­vis­ning­ar för re­jä­la brott­nings­grepp, or­sa­ka­de stän­di­ga be­kym­mer för mot­stån­dar­för­sva­ret och till och med kont­ra­de in tre mål.

Med and­ra ord en hän­del­se­rik och ef­fek­tiv dag på job­bet:

– På grund av min ax­el­ska­da då jag spe­la­de i Cocks, fick jag kon­cen­tre­ra mig på in­ter­vall­trä­ning i stäl­let. Med and­ra ord or­kar jag nog springa då grund­kon­di­tio­nen är bra. I dag av­gjor­de vi tack va­re kont­ring­ar­na, me­dan be­ty­get dras ner av att vi slapp­na­de av helt onö­digt un­der förs­ta halv­le­kens se­na­re kvart, sa­de han.

– Utvis­ning­ar­na be­kym­rar jag mig in­te så myc­ket för, för det hän­der ett och an­nat då man är cen­ter, av­slu­tar Ro­bin Sjö­man.

FÖR­LUST. Christof­fer Thor var SIF:s bäs­ta mål­skytt, me­dan Ro­bin Sjö­man gjor­de en ut­märkt match för BK. SIF-spe­la­ren t.h. är Vin­cent Vou­ti­lai­nen.Fin grund hos BK

HEM­MA­SE­GER. BK an­föll på bred front mot SIF, här ge­nom Andre­as Rönn­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.