Sä­ker­het all­tid i fo­kus

Västra Nyland - - Ledare - JOHANNA LEMSTRÖM johanna.lemstrom@ksf­me­dia.fi

Ka­ris­bon Mats Fa­ger­ström, 54 år, är årets sä­ker­hets­chef i Fin­land. Han job­bar på ener­gi­bo­la­get He­len i Helsing­fors allt­se­dan 2006. Då den sto­ra sä­ker­hets­ga­lan, Fin­nish secu­ri­ty awards 2018, hölls ny­li­gen var det in­te ba­ra He­lens sä­ker­hets­chef som fick pris.

– Ock­så bo­la­get fick pris, det ut­sågs till årets säk­ra or­ga­ni­sa­tion, sä­ger Mats Fa­ger­ström stolt.

Sä­ker­hets­ga­lan är en pam­pig till­ställ­ning, sä­ger han.

– I sto­ra värl­den finns ju Oscars- och Em­my­ga­lor­na. Fin­nish secu­ri­ty awards är som sä­ker­hets­bran­schens Em­my­ga­la.

Det är Tur­valli­su­us & Riski­en­hallin­ta-leh­ti och dess por­tal, li­tet av en pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion för sä­ker­hets­bran­schen i Fin­land, som ar­ran­ge­rar ga­lan.

Mats Fa­ger­ströms yr­kes­ba­na star­ta­de i det mi­li­tä­ra, när­ma­re be­stämt som ut­bil­da­re i Drags­vik. Där job­ba­de han 17 år som ut­bil­da­re, men ock­så många år ut­om­lands ryms i hans cur­ricu­lum vi­tae: 1997–98 i Ung­ern, 1999–2000 i Bosni­en Hert­ze­go­vi­na, 2000 i Hol­land, 2000–2001 i Ko­so­vo och 2003–2006 som sä­ker­hetsko­or­di­na­tor för Wärt­si­lä i Irak. Var­vat med upp­drag i New York un­der åren …

Hans ut­bild­nings­lis­ta är li­ka lång om in­te läng­re.

Men hur de­fi­ni­e­rar en sä­ker­hets­chef sä­ker­het?

– Sä­ker­het är en känsla, an­ting­en finns den el­ler så finns den in­te. Det hand­lar myc­ket om risk­be­döm­ning och det är nå­got al­la gör he­la ti­den egent­li­gen.

Di­na bäs­ta sä­ker­hets­tips?

– Tänk två gång­er i si­tu­a­tio­ner som kan le­da till en kon­flikt, gå hell­re un­dan än in i si­tu­a­tio­nen. Och ut­veck­la din själv­be­va­rel­se­drift ge­nom att an­vän­da re­flex­väst då du rör dig ute i mörk­ret.

Mats Fa­ger­ström är pap­pa till tre barn som är 23, 20 och 12 är gam­la. Älds­ta bar­net Ian går i pap­pas fot­spår:

– Han ut­bil­da­de sig först till el­in­stal­la­tör men har nu vi­da­re­ut­bil­dat sig och job­bar som väk­ta­re. Det känns bra, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.