ONS­DAG

Västra Nyland - - Ledare -

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-no­vem­ber, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Wo­men´s Wed­nes­day Kvin­nor­nas ons­dag öp­pet ar­bets­rum för kvin­nor. Nu finns här ett fo­rum där vi kan mö­tas. Wil­da har ett tyst rum där du kan job­ba ostört, caférum­met där vi kan um­gås, de­la vå­ra dröm­mar och vi­sio­ner, ut­by­ta ideér, va­ra varand­ras boll­plank. Café Wil­da, Gustav Wa­sa g. 4, Raseborg, kl. 10–18.

MK-Lop­pis 14-17.11.

Kom och fyn­da. Vill Du skän­ka va­ror, kon­tak­ta 046 613 3421. Lö kl. 10-13. Grev Mo­ritz ga­ta 1, Raseborg, kl. 13–17.

Dan­sa och må­la dig fri. Har du haft pro­blem med miss­bruk och/el­ler psy­kisk ohäl­sa? Vill du ut­veck­la dig själv och be­ar­be­ta di­na upp­le­vel­ser med hjälp av konst och dans? An­mä­lan: emma-le­na. ly­back@kran.fi. Fritt in­trä­de. Evan­ge­lis­ka folk­hög­sko­lan, Es­pla­na­den 61, Han­gö, kl. 17–20.

Ljus­stöp­ning. Kom med och stöp eg­na per­son­li­ga ljus un­der led­ning av Ani­ta Sun­dell. Du be­hö­ver in­ta med någon­ting, allt ma­te­ri­al finns på plat­sen. Kaf­fe­och saft­ser­ve­ring. Lapp­vik kyrka, San­duddsv. 14, kl. 17–20.30.

Te­a­ter: Mam­ma Mu och Krå­kan – Ko­zoo & Apan An­ders mi­ni­kon­sert. En ro­lig, varm, in­ter­ak­tiv och mu­si­ka­lisk pjäs om de go­da vän­ner­na och de­ras även­tyr. Ef­ter fö­re­ställ­ning­en le­der Apan An­ders publi­ken i gla­da rö­rel­se­sång­er. Arr. Bar­nens Estrad. Han­gö stads­hus fest­sal, Bergg. 1, kl. 17.30–18.10.

Dans­kurs i fus­ku och bugg. Fus­ku från kl. 18-19 och bugg från kl. 19-20 på ons­da­gar i Ös­ter­by sko­la. Ing­en för­hands­kun­skap be­hövs. Kur­sen pas­sar li­ka bra för sing­el­dan­sa­re som för par­dan­sa­re. Arr. Ra­se­borgs Swing Club. Ös­ter­by sko­la i Eke­näs, Ös­ter­byv. 51, kl. 18–20.

AA-mö­te. På svens­ka. Wäst­grup­pen. Klubb­lo­ka­len, Lärk­kullav. 8, Raseborg, kl. 19.

Präst­kul­la­re­vyn 2018 - Hur mås det?. Re­gis­sör Six­ten Lund­berg. Tex­ter av Six­ten Lund­berg och Ta­pio Laa­so­nen. Ka­pell­mäs­ta­re Coa Rehn. Bo­ka bil­jet­ter på tfn 044 017 0176 må-fre kl. 9-12 och kl. 13-16. Arr. Präst­kul­la­nej­dens hem­bygds­för­e­ning. För­e­nings­går­den Mal­må­sa i Präst­kul­la, Nit­laxv. 12, kl. 19.

TORS­DAG

EldLjus. Eld Ljus är en fem vec­kors te­ma­pe­ri­od i ok­to­ber-no­vem­ber, i Fis­kars Bruk. Te­ma­vec­kor­na häm­tar med sig ljus­konst och ljudin­stal­la­tio­ner mitt i höst­mörk­ret. Fis­kars Bruk, Fis­karsv. 9.

Min­nesCafé. Kom med och trä­na min­net. Öp­pet för al­la, väl­kom­men. Han­na Nord­ström 0400 321 239. Arr. Ny­lands Min­neslots. Ung­doms­går­den, Ystadsg. 14, Eke­näs, kl. 13–14.30.

Mam­ma Mu och Krå­kan. När de go­da vän­ner­na träf­fas upp­står all­tid ro­li­ga och to­ki­ga si­tu­a­tio­ner! En ro­lig, varm, in­ter­ak­tiv och mu­si­ka­lisk pjäs om de go­da vän­ner­na och de­ras även­tyr. Arr. Luc­kan Raseborg. Kul­tur­hu­set Ka­re­lia, Skill­nadsg. 11, Eke­näs, kl. 18.

Bin­go. Arr. Po­jo ung­doms­för­e­ning. Hö­gå­sa, Po­jo kyrk­by, Gam­la Åbov. 85, kl. 18.30.

Man­ner­heim - man­nen och my­ten. Pjä­sen läm­par sig främst för sko­le­le­ver i hög­sta­di­e­och gym­na­si­e­ål­der, vux­na och pen­sio­nä­rer. Pre­sen­te­ras av Väst­ny­länds­ka Ung­doms­ring­en, i sam­ar­be­te med Ny­lands Bri­gad och Ny­lands Bri­gads gil­le. Tryc­ke­riTe­a­tern, Torgg. 1, Raseborg, kl. 19.

Kor­vShow med Mic­ke Björ­klund. Mic­ke Björ­klund är ett känt an­sik­te från fle­ra po­pu­lä­ra tv-pro­gram och kok­böc­ker. Te­mat för kväl­len är korv, där Mic­ke till­ver­kar korv av lo­ka­la rå­va­ror. Bil­jet­ter säljs vid dör­ren (kon­tant­be­tal­ning). Byg­de­går­den i Te­na­la, Soc­kenv. 22, kl. 19–20.30.

UTSTÄLLNINGAR

Eric Ad­lercreutz. Ar­ki­tek­tens pen­na mö­ter papp­ret. Skis­ser och teck­ning­ar 19502018. Gal­le­ri El­ver­ket, Gustav Wa­sas ga­ta 11, Eke­näs. Öp­pet till 11.11, ti-fre 13-17, lö-sö 11-17.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.