TERVETULOA

Viikingit Lahtevat Lanteen - - Forside - Rob At­tar Pää­toi­mit­ta­ja

Kak­si ryh­mää hal­lit­si Englan­nin his­to­ri­aa vii­mei­sen Roo­man kei­sa­rin val­las­ta­suis­ta­mi­ses­ta 400- lu­vul­la ai­na nor­man­nien voit­toon 1066: an­glo­sak­sit ja vii­kin­git. Mo­lem­mat kan­sat oli­vat pe­räi­sin Poh­jois- Eu­roo­pas­ta, ja he tu­li­vat aal­toi­na, niin siir­to­lai­si­na kuin hyök­kää­ji­nä. Jot­kut tu­li­vat et­si­mään pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta, toi­set ryös­tä­mään ja tais­te­le­maan. Vii­kin­kien mat­kat län­teen ja koh­taa­mi­set an­glo­sak­sien ja Brit­tein­saar­ten mui­den asuk­kai­den kans­sa jät­ti­vät py­sy­vät jäl­jet kie­leen, la­kei­hin ja pai­kan­ni­mis­töön. Hei­dän seik­kai­luis­taan ker­to­via kieh­to­via mui­nai­se­si­nei­tä löy­tyy yhä tä­nä­kin päi­vä­nä.

Täs­sä eri­kois­nu­me­ros­sa etu­ri­vin asian­tun­ti­jat tut­ki­vat vii­kin­kien ja an­glo­sak­sien pe­rin­töä. Tu­tus­tu uusim­piin kä­si­tyk­siin kan­sain­vael­lus­ten ja vii­kin­kien ajas­ta. Lue vii­kin­kien pe­lä­tyis­tä ryös­tö­ret­kis­tä ja saa sel­vil­le, kei­tä an­glo­sak­sit oi­keas­taan oli­vat. Saat tu­tus­tua ajan nä­ky­vim­piin hah­moi­hin, ku­ten Al­fred Suu­reen ja hä­nen tyt­tä­reen­sä Et­helfle­daan, ja At­hels­ta­niin, Englan­nin en­sim­mäi­seen ku­nin­kaa­seen. His­to­rial­li­nen mat­kam­me ot­taa mei­dät mu­kaan myös kuu­lui­sil­le löy­tö­ret­kil­le At­lan­tin val­ta­me­ren yli.

Hie­no­ja lu­ku­het­kiä!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.