Mi­ten kuu­luu hen­git­tää?

Womens Health - Joogaa - - 3. LUKU -

Joo­ga on mahtavaa fyy­sis­tä har­joit­te­lua, jo­ka lie­vit­tää stres­siä tehokkaasti. Suu­ri osa lie­vit­tä­väs­tä te­hos­ta pe­rus­tuu hen­gi­tyk­seen. Pra­nay­ama (hen­gi­tyk­sen hal­lin­ta) on oleel­li­nen osa jo­kais­ta asen­toa ja lii­ket­tä. ”Uj­jayi-hen­gi­tys" ta­pah­tuu hen­git­tä­mäl­lä si­sään ja ulos sie­rain­ten kaut­ta niin, et­tä suu on kiinni mut­ta ren­to. Tä­mä hen­git­tä­mis­me­ne­tel­mä saa mie­len kes­kit­ty­mään vain hen­git­tä­mi­seen sil­loin, kun aja­tuk­set len­tä­vät jo­ka suun­taan tai kun joo­gaa­sen­to on eri­tyi­sen haas­ta­va. Joo­gan stres­siä lie­ven­tä­vä vai­ku­tus pii­lee juu­ri sii­nä, et­tä kes­ki­ty­tään sa­maan ai­kaan se­kä asen­toon et­tä hen­git­tä­mi­seen. Se auttaa vai­men­ta­maan mie­les­sä me­neil­lään ole­van aja­tus­vi­li­nän ja saa­maan mie­len rau­hal­li­seen ja ja kes­kit­ty­nee­seen ti­laan. On sa­ma käyt­kö tun­neil­la vai har­joit­te­let­ko ko­to­na. Joo­ga an­taa mah­dol­li­suu­den pääs­tä pa­koon ar­jen kaa­os­ta. Se on fyy­sis­tä ja hen­kis­tä harjoitusta, jo­ka vah­vis­taa yh­teyt­tä omaan it­seen sen si­jaan, et­tä kes­kit­tyy vas­taa­maan mui­den ih­mis­ten vaa­ti­muk­siin. Vaik­ka si­nul­la ei jo­nain ker­ta­na oli­si ai­kaa teh­dä koko harjoitusta, py­säh­dy het­kek­si ja tee pelk­kä hen­gi­tys­har­joi­tus. Se­kin vai­kut­taa sii­hen, mi­ten lop­pu­päi­vä ete­nee. Sy­ke hi­das­tuu, mieli tyyn­tyy ja stres­si lie­vit­tyy.

KO­KEI­LE TÄ­TÄ: Ha­keu­du hil­jai­seen ja mu­ka­vaan paik­kaan, mis­sä voit sul­kea ym­pä­ris­tön pois mie­les­tä­si ja ol­la het­ken yk­sin. Ase­tu mu­ka­vaan ris­ti-is­tun­taan niin, et­tä sel­kä­ran­ka­si on suo­ra­na ja pit­kä­nä. Sul­je sil­mät. Hen­gi­tä hi­taas­ti si­sään nel­jän se­kun­nin ajan. Pi­dä­tä hen­gi­tys­tä nel­jä se­kun­tia ja hen­gi­tä sit­ten hi­taas­ti ulos nel­jä se­kun­tia. Tois­ta tä­tä 1–5 mi­nuut­tia. Avaa sil­mät. Saa­tat häm­mäs­tyä, mi­ten ren­tou­tu­nut olo täs­tä tu­lee. Pa­rem­pi olo vain vii­des­sä mi­nuu­tis­sa!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.