LIUKUMATOT

Womens Health - Joogaa - - 17. LUKU -

JOOGASSA JA PILATEKSESSA ON OLENNAISTA HALLITA HEN­GI­TYS­TÄ JA KE­HOA. NII­DEN HAL­LIN­TAAN SAADAAN HAASTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ LIUKUMATTOA.

Lank­ku­hy­pyt liu­ku­ma­ton avul­la

Tä­män hyp­py­liik­keen ai­ka­na ol­laan koko ajan kos­ke­tuk­sis­sa lat­ti­aan. Jo­kai­ses­sa vai­hees­sa ke­ho voi ol­la jän­nit­ty­nyt (jol­loin li­hak­set te­ke­vät koko ajan työ­tä)", se­lit­tää Bor­den. Tois­tois­sa pää­set liu­ku­maan jo­ka ker­ta vä­hän lä­hem­mäs.

Aloi­ta alas­päin kat­so­val­la koi­ral­la niin, et­tä kum­man­kin ja­lan pä­kiä on liu­ku­ma­ton pääl­lä. Pidä ylä­var­ta­lo tiuk­ka­na, kun viet ma­tot liu'ut­ta­mal­la pois­päin var­ta­los­ta, kun­nes olet kor­keas­sa lankussa (a). Ve­dä ja­lat kohti ran­tei­ta sy­vien li­has­ten ja ja­lan ta­kao­san li­has­ten voi­mal­la ja tai­vu­ta var­ta­loa lan­tion koh­dal­ta (b). Liu'u ta­kai­sin alas­päin kat­so­van koi­ran asen­toon. Tä­mä oli yk­si tois­to. Tee kol­me kym­me­nen sar­jaa.

Sil­ta liu­ku­ma­ton avul­la jal­ka ojen­net­tu­na

Kum­mas­sa­kin har­joi­tuk­ses­sa sil­ta toi­mii hel­lä­va­rai­se­na lan­tion ve­ny­tyk­se­nä ja pa­ka­roi­ta vah­vis­ta­va­na liik­kee­nä. Kun käy­tät liu­ku­mat­to­ja, jal­kaa ei voi las­kea lat­tial­le va­kaut­ta­maan lii­ket­tä — sen vuok­si var­ta­lon alao­san li­has­ten on teh­tä­vä töi­tä ke­hon hal­lit­se­mi­sek­si”, ker­too Alexis No­vak, jo­ka toi­mii ur­hei­lu­joo­gan oh­jaa­ja­na Los An­ge­le­sis­sa.

Aloi­ta se­lin­ma­kuul­la ja­lat kou­kus­sa, kum­pi­kin jal­ka liu­ku­ma­ton pääl­lä. Nos­ta lan­tio pa­ka­ra­li­has­ten avul­la ir­ti lat­tias­ta niin, et­tä var­ta­lo on suo­ras­sa lin­jas­sa ol­ka­päis­tä pol­viin (a). Jän­ni­tä vat­sa­li­hak­set ja siir­rä va­sen jal­ka liu­ku­ma­ton kans­sa pois­päin var­ta­los­ta (b). Ve­dä sit­ten jal­ka ta­kai­sin aloi­tus­a­sen­toon ja tois­ta sa­ma lii­ke toi­seen suun­taan. Tä­mä oli yk­si tois­to. Tee kol­me kym­me­nen tois­ton sar­jaa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.