L’«cos­seTob­tien­draTgtgTel­leT­plusT­deT­pou­voirTy

Investir en Europe - - Editorial -

v’o“oss’GÀé­né€i“i’r…Gs…nsG”out’G”’Gpou­voirsG…“T “rusG“omm’Gl’ontG­pro­misGl’sG­troisG­pou­voirsG­po­liT ti­qu’sG­prin“ip…uxG”uGàoy…um’Té­niUG v’Gré€ér’n”umGét…itGun’Gét…p’Gné“’ss…ir’GpourGy …rriv’rUGà’st’rG”…nsGl’énionG€r’in’Gl’in”ép’n”…n“’ s…nsGl…GÀ­lo­qu’rG­tout’€oisUGw…isG­sor­tirG”’Gl’union s’r…itGunG­ris­qu’Gé“ono­mi­qu’Gim­port…ntG”uG€…itG­qu’ l’o“oss’Gn’Gr’prés’nt’Gqu’GXWLG”uGzslG”u àoy…um’Té­niG’tSG”’GplusSGs…Gsor­ti’Gs’r…itGé …l’T m’ntG“’ll’G”uGm…r“héGu­ni­qu’G”’Gl’éoG”’…uG­moins ”’uxG…nsUG­zourGl’kn l’t’rr’SGm…int’nirGl’o“oss’ ”…nsGl’Gàoy…um’Té­niG’stGim­port…ntG­pourGs…GnéT €’ns’GOim­pl…nt…tionG”’sG€or“’sG­nu“lé…ir’sG’n o“oss’PG’tG­pourGs…Gpo­li­ti­qu’Gén’r éti­qu’GO­hy”roT “…rÀur’sG’nGm’rG”uGxor”PU

Newspapers in French

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.