Chi­nasgS­ta­teg­mo­no­po­ly­gandg­geos­tra­te­gicg­chalt lenges

Investir en Europe - - Editorial -

»areGear­thGofG­rhi­naGisGal­mostGaG…ta­teG­mo­no­po­lyV xtGisGanGo­pe­ra­tingG­mo­no­po­lyG­be­cau­seG­rhi­naG­proU du­cesGhdLGofG­ra­reG­me­talsGofG­theG­worldGandGitGis theG­firstGex­por­terGinG­theG­worldGandGal­soGitG­con­trols allG­theG­pro­duc­tionG­li­neiG“rhi­ne­seG­com­pa­niesG­have theG­mo­no­po­lyGofGex­trac­tionGofG­ra­reGear­thTG­firstG­proU ces­singGin­dus­tryGs­tepGisGal­waysGinG­rhi­ne­seG­ter­riU to­ryGandG­so­meGex­portG­quo­tasG­de­crea­seGeach years”

Newspapers in French

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.