L’eauTestTi­né­ga­le­mentT­re­par­tieh

Investir en Europe - - Editorial -

â’ul’m’ntGXWGp…ysG”éti’nn’ntG_WLG”’Gno­tr’G’…u …lorsG­qu’GYWGp…ysGs’Gp…rt… ’ntG­qu’G]LG­soitGYS] mil­li…r”sG”’in”ivi”usG”…nsGl’Gmon”’Gn’ontGp…s …““èsGàGunG­sys­tèm’Gs…nit…ir’OXPUG m’tt’Grép…rti­tionGi­né …l’Gs’Gr’trouv’G’ntr’Gl’sG”i€T €ér’ntsGp…ysG”uG­mon”’Gm…isG…us­siG…uGs’inG”’ “’rt…insGp…ysG’ntr’Gl…Gzon’GurÀ…in’G’tGl…Gzon’GruT r…l’UGz…rG’x’mpl’Gl…Gré ionG”’Gl…r“’lon’GsuÀit ”’sG­proÀ­lèm’sG”N…ppro­vi­sionn’m’ntGoùGlN…““èsGà lN’…uG’stG­plusG“om­pli­quéG“on­tr…ir’m’ntG…uxG…uT tr’sG­vill’sG”’osp… n’G“omm’Gw…”ri”UG m’sGi­né …li­tésG­sontG’nG­plusG­sout’nu’sGp…rGun’ iné …l’G“on­somm…tionUGénG“itoy’nG…mé­ri“…in “on­somm’G’nG­moy’nn’G_WWvV­jourG”N’…uG“on­tr’ moinsG”’GYWvV­jourG­pourGunGr…ïti’nUG m’l…G’stG­jus­ti€iéGp…rGl’G€…itG­qu’Gl’sGp…ysG”év’lopT pésG­pos­sè”’ntG”’sGin€r…stru“tur’sG­mo”’rn’sG­qui ontG”’sG“oûtsG­trèsGél’vésSG“’Gqu’Gn’Gp’uv’ntGsNo€T €rirG“’rt…insGp…ysUGén’Gh…uss’G”’Gl…G“on­somm…T tionG”N’…uG’stG”on“Glié’GàGun’Gh…uss’G”uG­niv’…u ”’Gvi’UG

Newspapers in French

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.