ÊesT­so­lu­tionsTd’ave­nirT­versT­desT­po­li­ti­quesTde dé­ve­lop­pe­mentT­du­ra­bleTetT­desT­mo­desTde consom­ma­tionT­res­pon­sable

Investir en Europe - - Editorial -

â’lonGl’ywâGOyr …nis…tionG­mon”i…l’G”’Gl…Gs…ntéPS unG”oll…rG…mé­ri“…inOéânPGinv’stiGp’rm’tGunGr’T tourG­surGinv’stiss’m’ntG”’GZéânGàGZ]éânGOYP “…rGilG“on­triÀu’G…uG”év’lopp’m’ntGé“ono­mi­qu’S

énèr’G”’Gl…G“roiss…n“’G’tG­li­mit’Gl’G“oûtG”’sG…“T “i”’ntsG­hum…insG’tGn…tur’lsG’nGt’rm’sG”’in­on”…T tionGouG”’Gsé“h’r’ss’U

Newspapers in French

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.