Die aus­ge­zeich­ne­ten Feu­er­wehr­män­ner

Augsburger Allgemeine (Land West) - - Augsburger Land -

● EH­REN­KREUZ IN SIL­BER Wal­ter Ar­nold, FF Deu­rin­gen. Horst Ba­ran, FF Fi­schach. Karl Bau­mann, FF Bi­burg. Al­bert Baur, FF Kon­radsho­fen. Jo­sef Baur, FF Kon­radsho­fen. Ernst Cz­ot scher, FF Rom­mels­ried. Jo­hann Dei sen­ho­fer, FF Her­berts­ho­fen. Hel­mut Dirr, FF Her­berts­ho­fen. Sieg­fried Dirr, FF Bi­burg. Micha­el Eg­ger, FF Lan gen­rei­chen. Karl Erd­le, FF Bi­burg. Chris­ti­an Fie­ber, FF Ober­schö­ne berg. Al­bert Gat­tin­ger, FF Fi­schach. Wer­ner Götz­fried, FF Kon­radsho­fen. Jo­sef Kap­fer, FF Wel­den, Ge­org Käß mair, FF Zu­sam­zell, Horst Küg­ler, FF Stet­ten­ho­fen, Pe­ter May­er, FF Deu­rin gen, Micha­el Mayr­hör­mann, FF Deu­bach, Ger­hard Neu­ner, FF Wes­ten dorf. Andre­as Nuß­baum, FF Bi­burg. Alois Pfiff­ner, FF Hirblin­gen. Franz Reit­may­er, FF Deu­bach. Jo­hann Schnell, FF Kon­radsho­fen, Hu­bert Schöpf, FF Deu­rin­gen. Edu­ard Schus­ter, FF Wel­den. Ernst Schütz, FF Rom­mels­ried. Jo­sef Sei­ler, FF Au­er bach. Tho­mas Steg­mil­ler, FF Lan­gen rei­chen. Ger­hard Tilp, FF Zu­sam­zell. Le­on­hard Utz, FF Wes­ten­dorf. Karl Wa­gner, FF Lang­weid am Lech. Mi cha­el Wa­gner, FF Au­er­bach. Ar­min Ze del­mei­er, FF Straß­berg. ● EH­REN­KREUZ IN GOLD Ernst Kirch­ner, FF Lei­ters­ho­fen. Erich Kraus, FF Reu­tern. Gün­ter Lit­zel, FF Kö­nigs­brunn. Ul­rich Mayr, FF Hor gau­er­greut. En­gel­bert Schmoll, FF Stet­ten­ho­fen. An­ton Kö­bin­ger, FF Ort­l­fin­gen

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.