Das ist neu

AUTO ZEITUNG - - FAHRBERICHT · PORSCHE 911 GT3 -

Mo­tor Der nun 500 PS star­ke Saug­mo­tor ist mit je­nem im Cup-El­fer iden­tisch

Hin­ter­achs­len­kung Spür­bar hand­li­cher dank der zwei­ten ge­lenk­ten Ach­se

Ge­trie­be Ma­nu­el­les Sechs­gang-Ge­trie­be al­ter­na­tiv zum PDK-Ge­trie­be

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.