Bersenbrucker Kreisblatt

HSG Os­na­brück

- Osnabruck

Die 22 Hand­bal­lMann­schaf­ten der HSG ha­ben 39 ge­füll­te Kar­tons ge­spen­det, die im Rah­men der Ak­ti­on „Weih­nach­ten im Schuh­kar­ton“in be­dürf­ti­gen Re­gio­nen ver­teilt wer­den und Freu­de be­rei­ten sol­len.

 ??  ??

Newspapers in German

Newspapers from Germany