DXC Tech­no­lo­gy am Start

Computerwoche - - Inhalt -

Ge­mein­sam fir­mie­ren CSC und der IT-Ser­vice­Arm von HP En­ter­pri­se als DXC Tech­no­lo­gy. Das Duo hofft un­ter an­de­rem, bei sei­nen be­ste­hen­den Out­sour­cing-Groß­kun­den an In­no­va­ti­ons­pro­jek­te her­an­zu­kom­men.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.