„Run & fun“-Team steht nun fest

Graenzbote - - TUTTLINGEN -

TUTT­LIN­GEN (iw) - Das Gränz­bo­te­team für die Lauf­ver­an­stal­tung „run & fun“am 27. und 28. Mai in Tutt­lin­gen steht nun fest. Das ers­te Tref­fen fin­det am Mitt­woch, 22. März, um 18 Uhr bei Sport Butsch statt.

Die Teil­neh­mer: 10-km-Lauf: Ali­cia Zepf (Seit­in­gen-Ober­flacht), Andrea Schweit­zer (Mühl­heim), Ani­ta Stum­mer (Möh­rin­gen), Bea­te Henz­ler-Mat­tes (Mühl­heim), Chris­ta Hof­mann (Tros­sin­gen), Chris­to­pher Ba­zin, De­nis Wolf (bei­de Tutt­lin­gen), Dag­mar Frey (Mühl­heim), Da­li­bor To­do­vi, El­vi­ra Mai­er (bei­de Tutt­lin­gen), Erich Mar­quardt (Fri­din­gen), Hell­mut Din­kela­ker, Ina Bu­randt, Je­an-Pier­re Marcq (al­le Tutt­lin­gen), Jo­hann Amann (Kol­bin­gen), Jür­gen Gla­ser (Aldingen), Mar­tin Brenn­dör­fer (Im­men­din­gen), Mat­thi­as Link, Pe­ter Jan­zen (bei­de Tutt­lin­gen), Ro­se­ma­rie Sch­mitt (Em­min­gen-Lip­t­in­gen), Sa­bi­ne Baur (Mühl­heim), Sa­bi­ne Vogt (Fri­din­gen), San­dra Rei­nerWe­ber (Mah­stet­ten), Sieg­fried Mat­tes (Böt­tin­gen), Silvia Balz, So­fie Hu­ber (bei­de Tutt­lin­gen), Su­san­ne Braun-Schnei­der (Tros­sin­gen), Sy­bil­le Strauss (Tutt­lin­gen), Ti­na Lei­bin­ger-Toth (Mühl­heim), Uta An­d­ris, Wal­ter Haag, Wan­pen Mat­tes

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.