Tay­lor Swift ( 26)

In Touch (Germany) - - Promi-Klone Der Woche -

„ Ich dach­te, das bin ich“, sagt Gram­my- Ge­win­ne­rin Tay­lor über ein Fo­to ih­rer Dop­pel­gän­ge­rin. Gra­fik- De­si­gne­rin Mor­gan konn­te ihr Glück kaum fas­sen: „Tay­lor be­deu­tet mir al­les.“

Lip­pen­stift-loo­ka­li­ke

Mor­gan Jen­sen

Ori­gi­nal

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.