Neu­er Mi­nis­ter

Meppener Tagespost - - POLITIK - Dpa

POTS­DAM Der Prä­si­dent der Bran­den­bur­gi­schen Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Cott­bus-Senf­ten­berg, Jörg St­ein­bach, wird neu­er bran­den­bur­gi­scher Wirt­schafts­mi­nis­ter. Das be­stä­tig­te Re­gie­rungs­spre­cher Flo­ri­an En­gels ges­tern. Er folgt auf Al­brecht Ger­ber (SPD), der sei­nen Rück­tritt aus fa­mi­liä­ren Grün­den er­klärt hat­te.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.