Kon­fir­man­den

Neue Osnabrucker Zeitung - Lotte, Westerkappeln, Mettingen, Tecklenburg - - Westfälische Tagespost -

Die evan­ge­li­sche Kir­chen­ge­mein­de lädt am mor­gi­gen Sonn­tag, 14. Mai, zum fest­li­chen Kon­fir­ma­ti­ons­got­tes­dienst in der Stadt­kir­che ein. Be­ginn ist um 10 Uhr. Mu­si­ka­lisch wird die­ser Got­tes­dienst von der Kan­to­rei und vom Po­sau­nen­chor be­glei­tet. Fol­gen­de Ju­gend­li­che wer­den von Pfar­re­rin An­ge­li­ka Ober­beck­mann kon­fir­miert: Ma­ren Aver­mann, Fre­de­rik Blom, Theo­dor Blom, Pau­la Borg­mann-Schäper, Marc Bud­de­mei­er, Tim Bud­de­mei­er, Fe­lix Bü­ne­mann, An­ge­li­ka Dai­nes, Han­nah Grö­ger, Eli­as Heithe­cker, Ma­rei Hen­ke­mei­er, Le­on Ja­cob, Ki­ra Ja­sch­in­ski, Phil­lip Da­ni­el Kraus, Eva Os­ten­dorf, Ma­xi Prig­ge­mey­er, Den­ny San­der, Em­ma Schul­te, Ma­ren Sie­vert, Max Stolz, Ti­lo Tonk, Em­ma Wie­b­rock so­wie Luise Wie­the­ger.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.