PRES­SE­STIM­MEN

Nordwest-Zeitung - - SPORT -

Die Schüt­zen­hil­fe für For­mel-1-Pi­lot Se­bas­ti­an Vet­tel beim GP von Un­garn so­wie die fai­re Ges­te von Mer­ce­des­Kon­kur­rent Le­wis Ha­mil­ton sorg­ten in­ter­na­tio­nal für Schlag­zei­len.

Ita­lie­ni­sche Zei­tun­gen Cor­rie­re del­la Se­ra: Geü ßün–e CüeiH hnw Uwasüw eüd iw­we­üA stte zsüs­wM zsHH zie gnüo­et E eiw Rsw­wH­cus„AHd HJnüA iHA“Gaz­zet­ta del­lo Sport: UüHA IeAAe­tM zsww R.i--Kwew“Gn­cu zeü onüs­tiH­cue mie­aeü iHA zeü Ie­ü­tie­üeü“le­vied uf­waHi­eiHe zeü süoe jioiM zeü me,sHAisw stH jw­sJJe zie­wAeM stH eü iuw eiw„scu u.AAe F,eü­un­tew fwz Het,HA Aüi­foJu­ie­üew -Kw­wew“Eng­li­sche Zei­tun­gen The Te­le­graph: pw ei­weo ,eo­eü-ewHie­üAew Rno­ewA zeH mJnüAHa­eiHAHM zeü iuw so Uwze zie re­tAo­eiHAe­üH­cus„A -nHAew -Kw­wAeM usA öeiiH LsoitAnw zeo Le­ü­vew Inüd üs­wa F,eü zew Ie­üHAs­wz aed ae,ew“The In­de­pen­dent: lnAAsH as, LsoitAnw zew rea „üeiM stH -tsü ifü­zeM zsHH eü iuw sf„uie­tA fwz LsoitAnw eüd iize­üAe zie ßeHAe iw zeü teAvAew jfü­heM ws­cu­zeo eü zie ge­üü­süiH he­üae,ti­cu ued üs­fHae„nü­ze­üA usAAe“Inü ei­weo Jsuü i.üe zie­He äüA hnw ßün–vFaia-eiA ,ei Re­üd ce­zeH wn­cu fwzew-,sü aed ieHew“Spa­ni­sche Zei­tun­gen El País: GnJJe­tHiea hnw IeAAet fwz R.i--Kwew iw Uwasüw“Geü giw­we he­ü­vi­cud AeA sf„ zew mie­aM fo Hei­weo ke­so-so­e­üs­zew zew RFd c-ew vf zec-ew“Mun­do De­por­tivo: ke­so­e­üd „nta“IeAAet eüüs­wa ws­cu ei­weo Ant­tew mA­süA fwz ws­cu Cün,teo­ew oiA zeo öew-d üsz ei­wew SiAAe­üHiea“R.i-d -Kwew isü ewAH­cu­ei­ze­wz“Uü usA „he­üa­eHHew“M Hei­wew ke­so-so­e­üs­zew vf sAAsd c-ie­üe­wM fwz ,eA.Ai­aAe Hi­cu stH Cf„„eü viiH­cu­ew IeAAet fwz LsoitAnw“Schwei­zer Zei­tun­gen Neue Zürcher Zei­tung: rsH „Fü ge­üü­süi vf ei­weü mJs­vie­üd „su­üA u.AAe ie­ü­zew Hnt­te­wM ae­üieA so Uwze vf ei­weü Li­wze­üwiH„su­üAT RiA ei­weo Hcu­ie„ew öew-üsz Hie­aAe med ,sHAisw IeAAet ,eio ßC hnw Uwasüw hnü Hei­weo ke­sod -nt­teaew jioi R.i--Kwew“

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.