Fir­men-Vi­si­ten­kar­te

Pforzheimer Kurier - - WIRTSCHAFT -

• Fir­ma/Sitz: Ett­lin AG/Ett­lin­gen • Grün­dungs­jahr: 1836 • Pro­duk­te: Gar­ne, Ge­we­be, Im­mo­bi­li­en­ent­wick­lung • Vor­stands­vor­sit­zen­der: Rolf Heit­lin­ger • Um­satz: 37 (2014: 31) Mil­lio­nen

Eu­ro • Jah­res­über­schuss: k. A. • Ex­port­quo­te: 60 Pro­zent • Mit­ar­bei­ter­zahl: 228 • Home­page: www.ett­lin.de

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.