Im­pres­sum

Pforzheimer Kurier - - MOMENTE 2016 -

Der Jah­res­rück­blick „Mo­men­te 2016“ist ei­ne Ver­lags­bei­la­ge der Ba­di­schen Neu­es­ten Nach­rich­ten.

Re­dak­ti­on: To­bi­as Roth, Mar­cel Win­ter; Sport: Re­né Dan­kert, Chris­toph Dre­scher, Ger­hard Wolff; Ti­tel­sei­te: Ju­lia Hof­mann; An­zei­gen: Ulf Sp­an­na­gel

Fo­tos: dpa (82), AFP (12), GES (5), jo­do (3), ar­tis (2), ima­go (2), Steue­rer

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.