Ka­tho­li­sche Kir­chen

Pforzheimer Kurier - - PFORZHEIM -

St. An­to­ni­us, Bröt­zin­gen: So. 10.30 Mess­fei­er, 19.00 Abend­mes­se. – St. Bern­hard, Ar­lin­ger: So. 9.00 Mess­fei­er. – St. Eli­sa­beth, Bu­cken­berg-Haidach: Sa. 17.30 Vor­abend­mes­se, So. 9.30 Mess­fei­er. – St. Fran­zis­kus: Sa. 18.15 Vor­abend­mes­se, So. 11.00 Eucha­ris­tie­fei­er. – Herz Je­su: So. 9.30 Eucha­ris­tie­fei­er. – Lieb­frau­en, Dill­wei­ßen­stein/ Son­nen­berg: So. 11.00 Mess­fei­er. – Si­loah St. Trud­pert: Sa. 19.00 Vor­abend­mes­se. – He­li­os Kli­ni­kum: So. 10.15 Eucha­ris­tie­fei­er. – Eu­tin­gen, St. Jo­sef: So. 10.30 Mess­fei­er. – Ho­hen­wart, Ma­ria Kö­ni­gin: So. 10.30 Wort­got­tes­fei­er. – Hu­chen­feld, St. Ulrich: Sa. 18.00 Vor­abend­mes­se. – Got­tes­diens­te in an­de­rer Mut­ter­spra­che: Ita­lie­nisch: So. 11.15 Bar­fü­ßer­kir­che; Kroa­tisch: So. 16.00· St. An­to­ni­us, Pol­nisch: So. 8.45 St. Fran­zis­kus.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.