Ba­by­sit­ter­kurs für Ju­gend­li­che mit der Fbs

Rheinische Post Goch - - BLICKPUNKT KLEVE -

KLE­VE (woi) Die Fa­mi­li­en­bil­dungs­stät­te Kle­ve bie­tet ab dem Mitt­woch, 28. Ok­to­ber, 19 Uhr, ei­nen Ba­by­sit­ter­kurs in Nüt­ter­den für Ju­gend­li­che ab 14 Jah­ren an. An­mel­dung bei der Fbs Kle­ve un­ter der Te­le­fon­num­mer 02821 72320 oder Email fbs-kle­ve@bis­tum-mu­ens­ter.de.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.