DIE GÄS­TE­LIS­TE (AUS­ZUG)

Rheinische Post Moenchengladbach - - LOKALES -

Ir­men, Wil­fried Ja­cobs, Her­mann Jan­sen, Ul­rich Ka­nia, Gert Kartheu­ser, Frank Kin­der­vat­ter, Fried­helm Kirch­hartz, Jo­chen Klen­ner, Rolf Kö­nigs, Gun­ter Kon­rad, Ernst Kreu­der, Gün­ter Krings, Bernd Ku­ckels, Karl­Heinz La­er­mann, Andre­as Lahm, Jörg Lam­pe, An­net­te Lehm­berg, Ar­min Marx, Kat­ja Meh­ring, Hans­Jür­gen Mei­sen, Mat­thi­as Meß, Hel­mut Mi­che­lis, Nor­bert Mil­ler, Chris­toph Mül­ler-Leis­se, Frank Mund, Thors­ten Ne­u­mann, Erich Obe­rem, Bernd Or­manns, Fritz Ot­ten, Her­bert Pauls, Horst Paw­lik, Nor­bert Post, Jes­si­ca Qu­ei­ßer, Hans Wil­helm Rei­ners, Man­fred Rie­th­dorf, Wolf­gang Rom­bey, Micha­el Rost, Karl Sas­serath, Dör­te Schall, Rein­hold Schif­fers, Ste­phan Schippers, Hans- Pe­ter Schle­gel­milch, Pe­ter Schlip­kö­ter, Kai Uwe Schmidt, Hans-Jür­gen Schnaß, Burk­hard Schram­men, Micha­el Schroeren, Ul­rich Schück­haus, Tor­ben Schultz, Heinz Wil­li Sie­mes, Chris­ti­an Sonn­tag, Wolf­gang Speen, Jür­gen St­ein­metz, Ma­rie-Ag­nes Strack-Zim­mer­mann, Rei­mund Strauß, Ga­b­rie­le Teu­fel, Wil­fried Thei­ßen, Horst Tho­ren, An­ge­la Till­mann, Axel Till­manns, Su­san­ne Titz, Hans-Pe­ter Ule­pic, Jo­han­nes van der Vorst, Marc Ven­ten, Eu­gen Vie­hof, Jür­gen von Dahl, Gün­ter vom Dorp, Hel­mut Wall­ra­fen, Wolf­gang Wap­pen­schmidt, Kat­ha­ri­na Wech­sel­ber­ger, Nils Wer­ner, Ma­this Wies­sel­mann, Hart­mut Wnuck, Bo­ris Wol­kow­ski, Gü­lis­tan Yük­sel, Nor­bert Zitz.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.