Ma­rie-Cu­rie-Gym­na­si­um

Rheinische Post – Stadtteilausgabe Duesseldorf-Mitte/West - - DÜSSELDORF -

Lot­te Nu­ria Ad­ler, Ales­sa So­fia Arndt, Amon Bann­warth, Ala­na Lu­cia Ma­ria Bei­tels­mann, Pau­la Na­ta­lie Bings, Ja­ni­ne Ca­pi­to, Ma­ria Mad­da­le­na Chia­ne­se, Va­nes­sa Co­li­ne Cie­p­le­wicz, Mar­tin Cies­in­ski, Pier­re Ra­mon Dick, Ce­ren Efe, Vi­via­ne Alex­an­dra Ei­sel, Patri­cia Ek­kert, Lot­ta Kat­ha­ri­na El­ler, Se­bas­ti­an Leo­nard Els­ner, En­ri­co Max Al­ber­to Er­co­lin, Shan­non Ali­cia Eytzin­ger, Andre­as Jo­han­nes Fluck, Son­ja Fried­rich, Ma­ik Fuhr­mann, Pau­la Funcke, Mar­ti­na Ger­spach, Tor­ben Glass, Ber­na­det­te Ma­ria Go­er­gen, Ma­rieC­lai­re Go­mez Reu­ter, Yas­emin Gor­ski, Pau­la Götz, Lau­ra Haas, Zoe Ava Hart­mann, Loui­sa Has­se, Fa­bi­an Yan­nick Hen­sel, Sa­rah Her­mes, Lil­ly Hoff­mann, Fre­de­ri­ke Ma­rie Hof­mann, Leo­nard Alex­an­der Hoh­mann, To­mo­ya Höm­berg, Di­ell­za Ime­ri, Jas­min Jan­schuk, An­na Isa­bel­le Kar­bach, Han­nah Kat­ha­ri­na Kei­mer, Lea La­ris­sa Kemp­kes, Ve­re­na Ki­en­ap­fel, Char­lot­te Kreck­lau, Mat­thi­as Con­stan­tin Küb­ler, Sa­rah Le­ro­se, To­bi­as Robin Lie­se, Li­li­an Ma­ria Lö­cken­hoff, An­na Ka­rin Lo­renz, Si­mon Lösch­ke, Alex­an­dra Mack, Nick Se­bas­ti­an Mah­ler, Mar­cel Mal­chin, Iris Ma­ron­de, Li­sa Mai­ke Mei­ers, Lea So­phie Mel­vil­le, Glo­ria Ma­ria Mier­zow­ski, Bi­jan Mok­ha­be­ri, Cla­ris­sa Mo­ri Wohl­rab, Jor­di Müh­le, Ma­ria Mum­mel­they, Ron­ja Mun­ko, Ma­xi­mi­lia­ne Oden­thal, Fre­de­rik Oel­schlä­ger, Lin­da Ose­mann, Ro­my Chris­ti­ne Os­wald, Ja­ni­na Paaß, Car­lot­ta Piaz­za, Kat­ha­ri­na Re- her, Kat­ha­ri­na Vik­to­ria Roth, Chi­a­ra Schäfer, Leo­nie Kä­the Schierl, Mats Schind­ler, Ma­ja La­ris­sa Jo­han­na Schir­mer, Ni­k­las Schlang, Do­re­en Sch­le­voigt, Na­ta­lie Schö­del, Sil­va­na So­phie Scholz, Mai So­phie Ju­lia Schul­te-Froh­l­in­de, Fried­rich Ni­ko­laus Ma­ria Schulz, Pau­la Oli­via Schu­ma­cher, Ali­na So­pa, Lin­da Ta­bea Streu­bel, Jos­hua Stro­gal­ski, Ele- na Chris­ti­na Süt­her, Lu­kas Til­mann, Jo­nas Nils Tusˇek, Fre­de­ri­ke Wei­ler, Ma­ria Lui­sa Weins­ziehr, Pau­li­na Ju­ne Weiß, Ja­nik Wes­se­loh, Kat­ha­ri­na Wig­ge, Jo­an­na Wil­bert, Ouar­da Zouagh

RP-FO­TO: DA­VID YOUNG

Das sind die Ab­sol­ven­ten des Ma­rie-Cu­rie-Gym­na­si­ums in Ger­res­heim.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.