Et es Jrill­sä­song

Rheinische Post – Stadtteilausgabe Duesseldorf-Mitte/West - - DÜSSELDORF -

Nu ham­mer se widder, de Jrill­sä­song. Es­set nit herr­lech, wenn eemol em Johr ons Manns­lütt sech wie en de Steen­ziet föh­le on sech so’ne Jä­jer- on Sam­meler-Deu an­donnt? En de hee­ße Som­mer­ziet, wenn de Tem­pe­ra­tür­kes en de Höh kled­de­re, mös­se se mem Füer er­ömhan­tee­re. En Ka­wenz­manns­j­rill­schöhz öm­je­bon­ge, do­met kin fies-hee­ße Fetts­pret­zer de nä­cke­li­je St­a­chel­beer­be­en ver­bren­ne. Och so XL-Hang­kschoh Mo­dell Ma­nu­el-Neu­er stonnt däm Jrill­ma­es­tro pri­ma.

Dat bloß dat Manns­beld föh­le kann, wann dat T-Bo­ne-Steak, de Kott­lett­ches on dat Wöösch­ke dörch es, deht sech jo von sel­wer vers­tonn! Krea­tiew-je­nia­le Schmeck­le­cker schmie­ße hütt so­jah Lachs­stöcks­kes, Jam­bas em Speck­män­tel­che on To­fu­häpp­kes op dä Rost. Frol­lütt hannt je­nau wie frö­her en de Steen­ziet am Füer äwer och ja­nix zo ka­mel­le. Do­mols hannt se de Höh­le op prop­per je­bras­selt on wo­ren op dä Sam­meler on Jä­jer am wah­de. Hütt dör­fe se jrad emol am Äng dä fies­fet­ti­je Russ vom Rost met Schma­ckes fott­po­lee­re. Denn met so’n pro­fa­ne Bras­se­lei hät dä Baas am Jrill nix am Hoot on aan de Fen­ge­re schonn ja­nit!

Nä, jank mech fott met de Jril­le­rei! So’n Am­brahsch kann mech je­klaut bliewe! Jrad moss ech min Ter­ras­se­dör zo­ma­ke, denn dä pe­ne­tran­te Rüsch vom Schlup­pe­manns Dri­ckes sin Jril­le­rei us­sem Jah­de näwera­an kütt mech fies en de Nas on well dann di­rek­te­mang dörch de jan­ze Wohn­ong tre­cke! Mo­ni­ka Voss

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.