Die Saar­län­ner sinn jò so glää­ne Schmegg­leg­ger

KOLUMNE SAARMÒÒ An Licht­mess wird nicht nur gut ge­ges­sen, es gibt auch den Bla­si­us-Se­gen. War­um das ähn­lich wie beim Vi­ren­scan­ner ist, er­klärt Ge­org Fox.

Saarbruecker Zeitung - - HEIMAT -

Lisch­dmess“hann die Saar­län­ner schunn im­mer e biss­je an­nerschd ge­siehn als wie sunsch­dwoo: Mer hadd sisch driw­wer ge­freid, dass jeddse die Daa­che widder län­ger sinn. Das iss jò aach gudd gee­sche die Win­der­flemm. „Lisch­dmess – bei hel­lem Daach se Naachd gess!“, saad mer bei uns. Dòò­de­bei geh­ds jò nidd nuur drum, wann mer essd. Wisch­disch iss, was unn wie mer essd. Die Saar­län­ner sinn jò so glää­ne Schmegg­leg­ger. Ei­schend­lisch gebbd Lisch­dmess ge­fei­erd, weil dan­ne vird­sisch Daach nò Weih­naach­de rum sinn unn dòò­de­mid iss mid der Weih­naachd risch­disch Schluss. Bei uns de­hemm ham­mer ge­mää­n­er­hand es Bääm­sche schunn nò Drei­kee­nischs­daa furd ge­raumd, weil mer jò Bl­adds hadd schaf­fe mis­se fier die Faa­send unn iw­wer­haubd... Wann de­hemm noch e paar Blädds­jer iw­wrisch waa­re, hadd mei Mud­der im­mer im Jan­ne­waar so e Fa­nill­je-Pud­ding ge­mach, woo die leddschd Weih­naachds­blädds­jer drun­ner ge­muddscheld waa­re, dass die aach resch­derd­seid ver­dòòn genn sinn, be­vòòr die ersch­de Faa­se­kie­schel­cher aan die Reih hann kän­ne kum­me.

„Darstel­lung des Herrn im Tem­pel und Rei­ni­gung der Jungfrau Ma­ria“hadd mer frie­her al­ge­bòdd fier Lisch­dmess ge­saad. Dò kann­sch­de mò siehn, dass dòòmòòls doch al­les gaar nidd so gans sau­wer ge­wään iss. Jeed Mud­der hadd mid­dem neie Kinnd­sche erschd risch­disch ge­rei­nischd genn mis­se unn das aach noch in der Kirsch! Kann­schd froh sinn, das­ses so eb­bes heid nim­meh gebbd!

Bei de Kad­de­lig­ge gebbd aan Lisch­dmess aach noch de Blaas­juss-See­sche ge­fei­erd. Ei­schend­lisch ge­he­erd der aan de dridde Fee­bruaar, aw­wer mer hadd ge­mää­n­er­hand die ds­wei Fesch­dscher se­sam­me ge­sch­dob­beld. De Blaas­juss hadd aach eb­bes mid­dem Es­se se duhn ge­h­add. Der iss gudd ge­wään fier wann der beim Es­se e Fisch­grääd im Hals schdeg­ge ge­blieb iss. Mid­dem See­sche kann dò niggs meh bas­sie­re, sa­an se! Das wäär so e Abb­dääd fiers gan­se Jòhr wie beim Wie­re-Sk­än­ner. Jee­de­falls kummd de Herr Basch­door mid ds­wei Kerd­se, die sinn iw­wer­greids. Unn dan­ne gebbd vòòr jee­dem kurds ge­bääd unn gudd iss fier das Jòhr. Wanns helfd, war­rum aach nidd? Nad­dier­lisch gebb­ds heid­se­daach bei de Kerd­se­ma­cher schunn egs­dra Blaas­jus­s­kerd­se, die sinn mid­nan­ner verds­wir­weld unn dò muss de Herr Basch­door nim­meh ach­dbas­se, das­ses Waggs uff de Kid­del dribbsd. Mer muss sisch nuur se hel­fe wis­se! ............................................. Ge­org Fox

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.