Dap­per dap­per, kómm, G furt !

KO­LUM­NE SAARMÒÒ War­um man mit dem Tur­bo-Abi schnel­ler, aber nicht un­be­dingt bes­ser vor­an­kommt, dem geht Gérard Carau in sei­ner „Saarmòò“-Ko­lum­ne nach.

Saarbruecker Zeitung - - Heimat -

Fréi­jer wo­ar al­les ganz ää­fach: Nòò véier od­der fé­nef Jo­ar Volks­school éss ma óff de „Hoch­school“ge­wää­ßelt (so éss dòmòòls et Gym­na­si­um ge­nannt génn) – aw­wer nur, wem­ma schlau ge­nuch wo­ar! Ma éss én de Sex­ta, de Quin­ta, de Quar­ta kómm – aach wem­ma et méd­dem Lad­ein nét so hott. Dann éss ge­däält génn én On­ner­ter­zia, Ow­wer­ter­zia, On­ner­se­kun­da, Ow­wer­se­kun­da. Onn dann wo­ar ma en­dich pri­ma, zeérscht on­ner-, dann ganz ow­wer­pri­ma. Et Abi­dur wo­ar dann – fer de mäsch­den – e Klacks. On­ner nein Jo­ar éss neischt gang. Dòò­der­for wo­ar de Bil­dóng dann aw­wer aach schwer so­lid . . .

Ir­jend­wann éss dat usem Kul­tus­mi­nisch­der von dòmòòls nem­meh schnell ge­nuch gang. Nein Jo­ar bés zum Abi, dat wo­ar ze­vill. De Wért­schaft hat em óff de Féiß ges­tann ónn ver­langt: „Mer brau­che meh jong Leit, fer all die Kopp-Ar­wet ze schaf­fen, nét alt ver­gam­melt Stu­den­ten, wo nur Férz ém Kopp hann.“

Al­so hat der Mi­nisch­der et „Tur­bo-Abi“, et G8, ége­fiert, ónn zwar mét Schma­ckes, er wóllt sich jò pro­fi­lie­ren. Zou de Schoo­lern hat er ge­saat: „Wai gu­cken, wie der ze­recht kóm­men, aw­wer dap­per, dal­li dal­li.“Er éss fer die Idee iw­wer­all én Deit­sch­land ge­lobt génn ónn die an­ner Län­ner hann nò­ge­mach, wat er vor­ge­mach hat. Et Saar­land wo­ar end­lich mòò Vor­rei­der. Bés se dann al­le­gaa­ren ge­merkt hann, datt die Idee lòò doch nét so gutt wo­ar: Datt Zeit fäält fer all dat, wat ém Läwen aach noch zehlt, nääwen der School. Datt et Wés­sen sich set­zen móss. Onn datt dän Tur­bo-Abi­du­ri­en­den ep­pes ab­geht, näm­lich die „Rei­fe“, wo se ei­jent­lich braich­ten, fer stu­die­ren gehn ze kén­nen.

Haut ham­mer de Sa­lat: G8 od­der doch léi­wer nomòò G9? Od­der die zwo nääwe­ne­n­an­ner? Mer sénn so e klää Land ónn hann so e groß An­ge­bot: Ma hann „Hoch­schoo­len“wie fréi­jer; ma hann „Ge­samt­s­choo­len“, seit nau­esch­dem „Ge­mein­schaft­schoo­len“; ma hann „Gym­na­sia­le Ober­stu­fen“an de Be­rufs­schoo­len. Iw­wer­all kam­ma Abi ma­chen. So e groß An­ge­bot koschd aach ep­pes. Wie ge­saat: Mer sénn e klää Land ónn hann de Bó­ckel vóll Schóld. Aw­wer kään Ang­s­chd: Mer krinn én Zoukónft jò jed Jo­ar 500 Mil­lio­nen von ówen ge­schenkt. Onn die ste­che mer dann doch léi­wer én de Schoo­len wie ón­ner der Saar durch… .............................................

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.