Ma­ri­ell­cher ónn La­trin­cher

Saarbruecker Zeitung - - Heimat - Gé­r­ard Carau schreibt in Be­ckin­ger Mun­d­art. Pro­duk­ti­on die­ser Sei­te: Isa­bel Sand Diet­mar Klos­ter­mann

Òff user Rääs durch et Bal­ti­kum bés nò Hää­lisch Pe­ters­burch hot­te mer e klo­a­ren Rei­se­füh­rer, de Wla­di­mir, e Russ, wo al­les ge­wóscht hat ónn jed Land, durch dat mer ge­fahr sénn, ónn die Leit, wo dò wah­nen, aach wir­kich kri­tisch gäär hat. Er kónnt pri­ma Deitsch, aw­wer er hott en Ei­jen­art, wo us Saar­län­nern so­fort óff­ge­fall éss: Er hott be­s­témmt Wer­ter óff „süm­pa­ti­sche“Art ónn Weis ver­klää­nert. Wenn er – e stol­zer, at­trak­ti­ver Mann – óff ém Trod­de­war od­der ém Stadt­zen­trum die vill schee jong blond groß schlank Fr­aaleit ge­sinn hat, kónnt er nét aan sich hal­len ónn hat hef­tich von dänn „Ma­ri­ell­cher“én Li­tau­en, Lett­land ónn Est­land ge­schwärmt. Ónn er hott jò aach gutt recht. Doll ge­passt hat sei Kom­pli­ment, wie mer e Me­mel vor der Sta­tue vom Änn­chen (nét Ent­chen) von Tharau ges­tann han ónn em Si­mon Dach (nét Dä­chel­chen) sei be­kannt Lied­chen ge­sóng han. Er hott noch en an­ne­ren Fim­mel: Er hott sei Gäscht nò zwo Stón­nen Bus­fahrt ém­mer zu em „La­trin­chen-Óf­fent­halt“ége­ladt, weil e Gesónd­hääts­stopp ab ónn zou jò mò sé móss. Et éss doch sche­en, wenn en drén­gend Be­dürf­nis wé­nich­dens spròòch­lich so sche­en ver­nied­licht/ver­harm­lost gewwt… Dan­ke, Wla­di­mir. Ich wésst zwar nét, datt et ém Saar­land dat Wert­chen „La­trin­chen“fer en Be­dürf­nis­an­stalt gewwt, aw­wer mer kénnt jò mò ver­su­chen et én­ze­fieh­ren ónn bei dän Ord­nungs­äm­dern zu be­an­draa­jen; sche­en wä­ret jò. „La­trin­chen“fer „Männ­chen“ónn „Fraau­chen“. Mer spa­ren jò aach sonschd nét mét Ver­klää­ne­ron­gen, mer han jò aach bei us de Fim­mel, de Min­schen ze ver­klää­nern. Aus em Pe­ter ma­che mer ze­erscht de Pitt, dann et/de Pitt­chen; aus em Kla­ra gewwt et Klär­chen, aus em Eli­sa­beth et Lis­bet ónn dann et Liss­jen; aus em Ni­ko­laus de Klääs­jen od­der Kläus­jen; aus em Ma­ria et Ma­rie­chen, aus der Kat­ha­ri­na et Kätt­chen (aw­wer nét die aus Heil­bronn). Ich ham­mich ém­mer ge­won­nert, wie mei Ver­wand­ten dän Ón­kel Hans, e gro­ßer, schwe­rer Mann, nur Häns­jen ge­nannt han. Leit, wo ma gäär hat, hää­melt ma halt gäär, ó wenn et nur mém Na­men éss…

Mét Ver­klää­ne­ron­gen kam­ma aw­wer aach aus­dää­len. E „Peif­jen“hat neischt meh mé­der Peif ze doun, ó „mei leiw Fr­eind­chen“neischt meh mét Freínd­schaft. Noch sém­mer nét so weit, datt mer die, wo us re­gie­ren, Müt­ter­chen od­der Vä­ter­chen nen­nen. Dat wär bei us nét so ge­mennt wie én Russ­land bei „Vä­ter­chen“Zar Pu­tin. Bei us wär „Müt­ter­chen“Mer­kel gar nét so „zärt-lich“. Mut­ti langt dò grad.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.