Das Er­folgs­re­zept des Kar­da­shi­an-Klans

Saarbruecker Zeitung - - Erste seite - Pro­duk­ti­on die­ser Sei­te: Vol­ker Mey­er zu Tit­ting­dorf, Iris Neu-Micha­lik, Oli­ver Schwam­bach

Die Rea­li­ty-Stars der ver­mö­gen­den Kar­da­shi­an-Fa­mi­lie mö­gen ober­fläch­lich wir­ken. Doch hin­ter der Fas­sa­de ste­cken fin­di­ge Un­ter­neh­me­rin­nen und ge­schick­tes Mar­ke­ting.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.