Ka­der FV Wa­Re 17/18

Schwaebische Zeitung (Markdorf) - - Regionalsport -

Tor: Ab­wehr:

Ni­co Spe­cker, Eric Herz,

Pas­cal Sie­ben­rock, Chris­ti­an Ga­be­le, Magnus Herbst, To­bi­as Schuh­ma­cher, De­niz Herr­mann, Patrick Saut­ter, Patrick Stump

Sa­mu­el Fi­scher, Flo­ri­an Mül­ler, Fa­bi­an Mo­ser, Mo­ritz Bö­se, Jo­nas Herbst, Fa­bi­an Oss­wald, Ke­vin Herbst, Pas­cal Wach­ter, Lo­ris Tei­ber, Patrick Walz

Adri­an Stro­bel, Fa­bi­an Roth, Stef­fen Er­be, Flo­ri­an Fürst, Ste­fan Bach, Zvon­i­mir Kla­san

Ste­fan Bach (TSV Ben­zin­gen), Eric Herz (FC Ra­dolf­zell), Lo­ris Tei­ber (SC Pful­len­dorf), Zvon­i­mir Kla­san (SC Pful­len­dorf), Öz­gür Günya­din (SV Meß­kirch)

Bü­lent Al­kan (Trai­nerFC Beuren-Weil­dorf), Do­mi­nik Weiß (SV Meß­kirch), Ju­li­an Stem­mer (Trai­ner SV Hoß­kirch)

Mit­tel­feld: An­griff: Neu­zu­gän­ge: Ab­gän­ge:

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.