Bi­ath­lon

Schwaebische Zeitung (Messkirch) - - SPORT -

Welt­cup in Po­klju­ka/Slo­we­ni­en Män­ner, Ver­fol­gung: 1. Four­ca­de (Frank­reich) 30:27,46, 2. Svend­sen (Nor­we­gen) 6 Se­kun­den zu­rück, 3. Schi­p­u­lin (Russ­land) 6,2 (1 Schieß­feh­ler), 4. Bö (Nor­we­gen) 48 (2), 5. Sch­empp (Uhin­gen) 59,8 (1), 11. Les­ser (Fran­ken­hain) 1:37 (2), 12. Peif­fer (Claust­halZel­ler­feld) 1:45,5 (1), 22. Doll (Breit­nau) 2:15,7 (3), 36. Dor­fer (Mar­zoll) 2:59,5 (3), 40. Graf (Ep­pen­schlag) 3:45,7 (2). – Stand (2/9): 1. Four­ca­de 108, 2. Zwet­kow 88, 3. Schi­p­u­lin 82, 6. Peif­fer 72, 7. Sch­empp 72, 8. Les­ser 70. – Ge­samt­wer­tung (5/26): 1. Four­ca­de 288, 2. Bö 193, 3. Schi­p­u­lin 173, 6. Peif­fer 151, 8. Les­ser 140, 9. Sch­empp 130. Frau­en, Ver­fol­gung: 1. Dahl­mei­er (Par­ten­kir­chen) 30:43,1 (2 Schieß­feh­ler), 2. Mä­käräi­nen (Finn­land) 16,8 Se­kun­den zu­rück (2), 3. Pus­kar­ci­ko­va (Tsche­chi­en) 18,7 (1), 4. Ha­bert (Frank­reich) 18,8 (1), 5. Dun­klee (USA) 24 (1), 8. Hil­de­brand (Claus­thal-Zel­ler­feld) 33,1 (2), 21. Herr­mann (Ober­wie­sen­thal) 1:37,1 (4), 24. Ham­mer­schmidt (Win­ter­berg) 1:41,8 (2), 25. Göss­ner (Gar­misch) 1:45,1 (5), 33. Hinz (Schlier­see) 2:22,9 (3). – Stand (2/9): 1. Dahl­mei­er 114, 2. Mä­käräi­nen 94, 3. Pus­kar­ci­ko­va 82, 11. Hil­de­brand 56. – Ge­samt­wer­tung (5/26): 1. Dahl­mei­er 277, 2. Mä­käräi­nen 208, 3. Braisaz 189, 8. Hil­de­brand 137, 12. Hinz 107, 23. Preuß 86.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.