Ski­sprin­gen

Schwaebische Zeitung (Messkirch) - - SPORT -

Welt­cup und Vier­schan­zen­tour­nee 1. Sprin­gen in Oberst­dorf: 1. Kraft (Ös­ter­reich) 308 Punk­te (139+134,5 Me­ter), 2. Stoch (Po­len) 305,2 (137+135), 3. Hay­böck (Ös­ter­reich) 296,2 (135+133), 4. Tan­de (Nor­we­gen) 295,4 (130,5+138,5), 5. Fett­ner (Ös­ter­reich) 294,9 (132,5+135), 6. Ei­sen­bich­ler (Siegs­dorf) 293,1 (135+133,5), 7. Zy­la (Po­len) 291,9 (133+133), 8. Ce­ne Pre­vc 284,4 (132,5+132), 9. Te­pes 283,2 (133,5+ 131), 10. Pe­ter Pre­vc (al­le Slo­we­ni­en) 281,8 (130+135), 14. Frei­tag (Aue) 277,2 (129+ 136), 15. Wel­lin­ger (Ruh­pol­ding) 277 (127+ 134,5), 17. Ley­he (Wil­lin­gen) 269,4 (129,5+ 129,5), 20. Freund (Rast­büchl) 260,4 (129+ 127,5), Wank (Hin­ter­zar­ten) (125+130) 260,4, 27. Gei­ger (Oberst­dorf) 250,5 (127+ 124); nicht für das Fi­na­le der bes­ten 30 qua­li­fi­ziert: 33. Pasch­ke (Kie­fers­fel­den) 124,7 (123), 47. Schmid (Ober­au­dorf) 102,2 (112,5). Welt­cup (7/27): 1. Do­men Pre­vc 545, 2. Tan­de 432, 3. Kraft 431, 4. Stoch 403, 5. Ei­sen­bich­ler 309, 6. Kot (Po­len) 307, 7. Fett­ner 306, 8. Hay­böck 303, 9. Freund 299, 10. Kof­ler (Ös­ter­reich) 238, 13. Frei­tag 148, 16. Gei­ger 138, 18. Wel­lin­ger 116, 21. Ley­he 90, 36. Sie­gel (Bai­ers­bronn) 12, 37. Wank 11.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.