Se­gel­flie­gen

Schwaebische Zeitung (Messkirch) - - REGIONAL SPORT -

Er­geb­nis­se 49. Klip­pen­eck-Wett­be­werb: 15-Me­ter-Klas­se (Klip­pen­eck - Kirn­berg­see - Sig­ma­rin­gen - Hum­mels­berg), 134,74 Ki­lo­me­ter): 1. Karl Eu­gen Bau­der (Flg. Blau­beu­ren) 376 Punk­te, 2. Bernd Bräuch­ler (LSR Aa­len) 369, 3. Gun­ter Hol­der (AeC Klip­pen­eck) 368. - Ge­samt­wer­tung: 1. Karl Eu­gen Bau­der (Flg. Blau­beu­ren) 1208 Punk­te, 2. Chris­to­pher Schulz 1047, 3. Ste­fan Zlot (SG Bern) 1028, 4. Gun­ter Hol­der (AeC Klip­pen­eck) 952. 18-Me­ter-Klas­se (Plet­ten­berg - Kirn­berg­see - Sig­ma­rin­gen - Hum­mels­berg, 144,87 Ki­lo­me­ter): 1. Ni­ko­lai Wolf (SFZ Kö­nigs­dorf) 370 Punk­te, 2. Ti­jl Schmel­zer 363, 3. Bert Sr. Schmel­zer (bei­de LSV Vier­sen) 362, 15. Har­ry Tan­ner (LSV Blum­berg) 280, 16. Pe­ter Rei­nert (SFG Spaichin­gen Al­din­gen) 270, 20. Mar­tin Wirsch) SFG Sin­gen) 57. - Ge­samt­wer­tung: 1. Har­ry Tan­ner (LSV Blum­berg) 1217 Punk­te, 2. Fre­dy Zul­li­ger (SG Ba­sel Frick­tal) 1167, 3. Tho­mas In­ger­furth (FG Nel­lin­gen) 1142, 10. Cor­ne­li­us von Po­de­wils (LSV Schwarz­wald) 1077, 16. Mar­tin Wirsch (SFG Sin­gen) 855, 20. Mar­kus Schwei­zer (LSV Schwarz­wald) 646, 21. Pe­ter Rei­nert (SFG Spaichin­gen Al­din­gen) 569. Dop­pel­sit­zer-Klas­se (Klip­pen­eck - Kirn­berg­see - Sig­ma­rin­gen - Hu­mels­berg, 134,74 Ki­lo­me­ter): 1. Kai­ser & Koch (LG Hot­zen­wald) 400 Punk­te, 2. Hütt­lin­ger & Fil­ipp (LSV Agat­ha­zell) 398, 3. Cos­ta­bel & Cos­ta­bel (FSC Mühl­acker) 397, 5. von Po­de­wils & Dau­dert-von Po­de­wils (LSV Schwarz­wald) 394, 10. Sen­ne & Kaim (FSV Sin­del­fin­gen) 389, 10. Vo­gel & Schätz­ler (SFG Schwen­nin­gen) 389. - Ge­samt­wer­tung: 1. Prot­zer & Röhm (FSV Wäch­ters­berg) 1097, 2. Kai­ser & Koch (LG Hot­zen­wald) 1082, 3. Ber­ger & Si­gel (FG Wolf Hirth) 1049, 5. Sen­ne & Kaim (FSV Sin­del­fin­gen) 955, 6. von Po­de­wils & Dau­dertvon Po­de­wils (LSV Schwarz­wald) 935, 12. Vo­gel & Schätz­ler (SFG Schwenn.) 800. Of­fe­ne Klas­se (Beu­ron - Kirn­berg­see Sig­ma­rin­gen - Hum­mels­berg, 145,41 Ki­lo­me­ter): 1. Pe­ter Neu­kom (SG Bol­hof) 400 Punk­te, 2. Har­ry Ba­der (Ae­ro-Club Klip­pen­eck) 386, 3. Hal­ter & Hal­ter (SG Sän­tis) 380, 6. Blum & Schütz (LSB Schwarz­wald-Baar) 372. - Ge­samt­wer­tung: 1. Ul­rich Kn­auß (Aka­flieg Stutt­gart) 1057, 2. Har­ry Ba­der (Ae­ro-Club Klip­pen­eck) 1048, 2. Max Koll­mar (FLG Don­z­dorf) 1048, 4. Blum & Schütz (LSB Schwarz­wald-Baar) 1043.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.