Das ist der neue Vor­stand

Schwaebische Zeitung (Sigmaringen) - - ALB/LAUCHERT -

Vor­sit­zen­der: Andre­as Weiß Stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der: Si­mon Lan­ger Schrift­füh­re­rin: An­ge­li­ka Küh­ne Kas­sie­re­rin: Li­sa Stro­bel Bei­sit­zer: Fran­zis­ka Rogg, Ju­li­an Mai­er, Chris­ti­an St­ein­hart und Ralf Klai­ber Ju­gend­ver­tre­te­rin: An­ne Rogg Fah­nen­trä­ger: Karl-Heinz Lutz

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.