Leicht­ath­le­tik

Schwaebische Zeitung (Wangen) - - SPORT -

Deut­sche Meis­ter­schaft in Er­furt Män­ner 100 m (0,2 m/s Rü­cken­wind): 1. Reus (Wat­ten­scheid) 10,10, 2. Pohl (Wies­ba­den) 10,26, 3. Schmidt (Leip­zig) 10,28. 200 m: 1. Reus 20,29, 2. Ere­wa (Bochum) 20,50, 3. Pla­ti­ni Men­ga (Le­ver­ku­sen) 20,55. 400 m: 1. Trefz (Mün­chen) 45,81, 2. Schnei­der (Fürth) 46,02; 3. Koch (Ber­lin) 46,18. 800 m: 1. Huber (Re­gens­burg) 1:48,21, 2. Rie­del (Dres­den) 1:48,24; 3. Stad­ler (Er­furt) 1:49,01. – 1500 m: 1. Be­nitz (Dorn­stet­ten) 3:38,77, 2. Tes­faye (Frank­furt) 3:40,09; 3. Fehr (Schorn­dorf) 3:40,49. 5000 m: 1. Rin­ger (Fried­richs­ha­fen) 14:15,90, 2. Boch (Re­gens­burg) 14:21,41; 3. Baar (Düs­sel­dorf) 14:27,04. 110 m Hür­den (1,2 m/s Ge­gen­wind): 1. Büh­ler (Frank­furt) 13,50, 2. Tra­ber (Me­cken­beu­ren) 13,55, 3. Bal­nu­weit (Wat­ten­scheid) 13,68. 400 m Hür­den: 1. Lu­ke Camp­bell (Frank­furt) 49,40, 2. Fleisch­hau­er (Frank­furt) 50,30; 3. Schei­b­le (Lör­rach) 50,57. 3000 m Hin­der­nis: 1. Stegemann (Er­furt) 8:43,40, 2. Grau (Höch­stadt) 8:43,42; 3. Clark­son (Ber­lin) 8:46,34. Stab: 1. Ba­eh­re (Le­ver­ku­sen) 5,60, 2. Holz­dep­pe (Zwei­brü­cken) 5,60, 3. Scher­b­arth (Le­ver­ku­sen) 5,40. Hoch­sprung: 1. Pr­zy­byl­ko (Le­ver­ku­sen) 2,30, 2. On­nen (Han­no­ver) 2,19, 3. Wieland (Saar­brü­cken) 2,15. Weit­sprung: 1. Ho­ward (Karls­ru­he) 8,15, 2. Ent­holz­ner (Pas­sau) 7,76; 3. Wieland (Saar­brü­cken) 7,71. Drei­sprung: 1. Heß (Chem­nitz) 17,24 (2,1 m/s Rü­cken­wind), 2. Wen­zel (Pots­dam) 16,15, 3. Hell (Schwe­rin) 15,87. Ku­gel: 1. Storl (Leip­zig) 20,98 m, 2. Jeu­sche­de (Le­ver­ku­sen) 19,31, 3. Bay­er (Sin­del­fin­gen) 19,09, 4. Mül­ler (Neu­bran­den­burg) 19,09. Ham­mer: 1. Zieg­ler (Di­schin­gen) 71,66, 2. Sah­ner (Rehlin­gen) 70,89; 3. Bich­ler (Mün­chen) 70,65. Dis­kus: 1. Ro­bert Har­ting (Ber­lin) 65,65, 2. Wie­rig (Mag­de­burg) 64,29, 3. Münch (Pots­dam) 62,76, 4. Chris­toph Har­ting (Ber­lin) 62,51, 5. Jas­in­ski (Wat­ten­scheid) 62,20. Speer: 1. Vet­ter (Of­fen­burg) 89,35, 2. Röh­ler (Je­na) 85,24; 3. Sei­fert (Pots­dam) 84,62. Frau­en 100 m (0,7 m/s Ge­gen­wind): 1. Lü­ckenk­em­per (Dort­mund) 11,10, 2. Haase (Aue) 11,22, 3. Pin­to (Pa­der­born) 11,27. 200 m: 1. Mül­ler (Rehlin­gen) 22,65, 2. Re­bek­ka Haase (Thum) 22,88; 3. Gons­ka (Mann­heim) 22,93. – 400 m: 1. Spel­mey­er (Ol­den­burg) 51,84, 2. Köhr­brück (Ber­lin) 52,76; 3. Hoff­mann (Köln) 52,84. – 800 m: 1. He­ring (Mün­chen) 2:04,05, 2. Spill (Dor­ma­gen) 2:05,37, 3. Ka­lis (Mün­chen) 2:06,29. 1500 m: 1. Klos­ter­hal­fen (Le­ver­ku­sen) 3:59,58, 2. Su­jew (Frank­furt) 4:10,71, 3. Kick (Re­gens­burg) 4:10,90. 5000 m: 1. Krau­se (Tri­er) 16:20,10, 2. Klein (Schorn­dorf) 16:20,24, 3. Har­rer (Re­gens­burg) 16:27,34. 100 m Hür­den (0,7 m/s Ge­gen­wind): 1. Dut­kie­wicz (Wat­ten­scheid) 12,82, 2. Lo­be (Mann­heim) 13,09, 3. Hof­mann (Chem­nitz) 13,13, 4. Hil­de­brand (Sin­del­fin­gen) 13,14. 400 m Hür­den: 1. Böhm (Düs­sel­dorf) 56,92, 2. Nürn­ber­ger (Glad­beck) 58,10; 3. Sal­ter­berg (Köln) 58,14. 3000 m Hin­der­nis: 1. Krau­se (Tri­er) 9:25,81, 2. Suss­mann (Ham­burg) 9:57,59, 3. Grie­sche (Re­gens­burg) 10:12,59. Stab: 1. Ry­zih (Lud­wigs­ha­fen) 4,70, 2. Spie­gel­burg (Le­ver­ku­sen) 4,55, 3. Pe­ters­ho­fen (Pots­dam) 4,55, 4. Schult­ze (Sin­del­fin­gen) 4,55, 6. Dau­ber (Ulm) 4,25. Weit­sprung: 1. Sal­man-Rath (Frank­furt) 6,72, 2. Wes­ter (Köln) 6,71, 3. Mih­am­bo (Kur­pfalz) 6,62, 4. Mo­guen­a­ra (Saar­brü­cken) 6,57, 5. Bausch­ke (Ber­lin) 6,49. Hoch­sprung: 1. Jung­fleisch (Stutt­gart) 1,94, 2. Graumann (Ber­lin) 1,90; 3. Gröll (Eck­en­tal) und Max (Bre­men) je 1,80. Drei­sprung: 1. Gie­risch (Chem­nitz) 14,40 (per­sön­li­cher Re­kord), 2. Eck­hardt (Göt­tin­gen) 14,02; 3. Dame­ri­us (Ber­lin) 13,39. Ham­mer: 1. Pa­es­ler (Frank­furt) 69,51, 2. Klaas (Frank­furt) 68,50, 3. Gimm­ler (Rehlin­gen) 65,58. – Speer: 1. Mo­li­tor (Le­ver­ku­sen) 61,16, 2. Hus­song (Zwei­brü­cken) 59,54, 3. Leidl (Pas­sau) 51,35. – Dis­kus: 1. Har­ting (Ber­lin) 63,63, 2. Rüh (Mag­de­burg) 62,17; 3. Vi­ta (Neu­bran­den­burg) 61,56. – Ku­gel: 1. Gam­bet­ta (Leip­zig) 17,38, 2. Ter­le­cki (Hal­le) 16,89; 3. Ken­zel (Wai­b­lin­gen) 16,76.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.