Er­geb­nis­se der Stadt­meis­ter­schaft

Schwaebische Zeitung (Wangen) - - REGIONALSPORT -

Jahr­gang 2002: 1. Mar­co Deu­ritz, RNG Wan­gen. Jahr­gang 2003: 1. Kor­bi­ni­an Metz­ger, RU Wan­gen. Jahr­gang 2004: 1. Fa­bi­an Ho­s­pach, GWRS Nie­der­wan­gen. Jahr­gang 2005: 1. Marc Knoll, RU Wan­gen, 2. Va­len­tin Wall­hö­fer, Ar­gen­bühl. Jahr­gang 2006: 1. Ron­ja Kirs­ner, GS Deu­chel­ried, 2. Si­mon Lau­fer BHS Wan­gen. Jahr­gang 2007: 1. Col­lin Schön, RU Wan­gen, 2. Mar­co Kern, GS Deu­chel­ried, 3. Ja­na Mayr, GS Deu­chel­ried, 4. An­ni­ka Kemp­ter, GMS Praß­berg, 5. Noah Mang­ler, Eb­net Grund­schu­le, 6. Kon­ra Wolc­zyk, GMS Praß­berg Jahr­gang 2008: 1. Ro­sa-Ma­ria Wall­hö­fer, Ar­gen­bühl, 2. Eli­an Kirs­ner, GS Deu­chel­ried, 3. Ma­nu­el Sa­mi­ja, GS Deu­chel­ried. Jahr­gang: 2010 1. Pe­ter Feu­er­stein, GS Deu­chel­ried, 2. Faye Mang­ler, Eb­net Grund­schu­le. Jahr­gang 2011: 1. Jan­nick Det­zel, Neu­ra­vens­burg, 2. Si­mon Pe­ters, Wan­gen. (sz)

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.