Ka­der FV Ra­vens­burg

Schwaebische Zeitung (Wangen) - - REGIONALSPORT -

Tor: Ha­ris Me­sic, Ke­vin Kraus, Ni­k­las Vo­lo (neu: ei­ge­ne Ju­gend) Ab­wehr: Mo­ritz Jegg­le, Fe­lix Hör­ger (neu: SSV Ulm), Phil­ipp Alt­mann, Robert Hen­ning, Ja­scha Fie­sel, Sebastian Mähr Mit­tel­feld: Bar­tosz Bro­nis­zew­ski (neu: TSV Berg), Sebastian Rei­ner, Fe­lix Wid­mann (neu: ei­ge­ne U 23), Thomas Zim­mer­mann, Mar­cel Fet­scher, Da­ni­el Hört­korn, Maschkour Gba­d­a­mas­si, Jo­na Bo­ne­ber­ger, Ha­run To­prak, Si­mon Kraft (neu: ei­ge­ne U 23) An­griff: Max Ch­ro­bok (neu: Of­fen­bur­ger FV), Bur­han Soyu­do­gru (neu: Stutt­gar­ter Ki­ckers), Rah­man Soyu­do­gru, Bu­rak Co­ban (neu: Tur­gut­luspor), Fe­lix Schäch, Fe­lix Bo­nel­li (neu: ei­ge­ne U 23) Stef­fen Wohl­farth Trai­ner: Wolf­ram Ei­tel Co-Trai­ner: Klaus Weis­brich Tor­wart­trai­ner: Andre­as Wa­gner Ab­gän­ge: Emil Noll (Kar­rie­re­en­de), Alex­an­der Gor­te, Lu­ca Gru­ler (bei­de SC Pful­len­dorf) Jo­nas Wiest (TSG Ba­lin­gen), Alex­an­der Klotz (FC Men­gen), Mar­vin Mül­ler (Frei­bur­ger FC)

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.