Fech­ten

Schwaebische Zeitung (Wangen) - - SPORT -

WM in Leip­zig Flo­rett, Fi­na­le: Sche­r­ebt­schen­ko (Russ­land) – Sai­to (Ja­pan) 15:12; Halb­fi­na­le: Sai­to – Ga­roz­zo (Ita­li­en) 15:12, Sche­r­ebt­schen­ko – Shi­ki­ne (Ja­pan) 15:12. – Deut­sche Plat­zie­run­gen: 15. Sa­ni­ta (Bonn), 19. Jop­pich (Ko­blenz), 25. Kleibrink, 51. Kahl (bei­de Tau­ber­bi­schofs­heim). De­gen, Fi­na­le: Piz­zo (Ita­li­en) – No­wos­jo­low (Est­land) 15:13; Halb­fi­na­le: Piz­zo – Schmidt (Of­fen­bach) 15:10, No­wos­jo­low – Red­li (Un­garn) 15:10. – Deut­sche Plat­zie­run­gen: Bron­ze: Schmidt, 43. Bell­mann, 67. Herz­berg (bei­de Le­ver­ku­sen), 123. St­ein­ber­ger (So­lin­gen). Sä­bel, Fi­na­le: Sz­at­ma­ri (Un­garn) – Bon­gil (Süd­ko­rea) 15:11; Halb­fi­na­le: Bon­gil – Ibra­gi­mow (Russ­land) 15:10, Sz­at­ma­ri – An­stett (Frank­reich) 15:11. – Deut­sche Plat­zie­run­gen: 10. Har­tung, 13. Sz­abo, 27. Hübers, 31. Wa­gner (al­le Dor­ma­gen). Frau­en, Flo­rett, Fi­na­le: De­rig­la­so­wa (Russ­land) – Vol­pi (Ita­li­en) 14:13 n. Sud­den De­ath; Halb­fi­na­le: De­rig­la­so­wa – Er­ri­go (Ita­li­en) 15:6, Vol­pi – Thi­bus (Frank­reich) 15:12. – Deut­sche Plat­zie­run­gen: 8. Sau­er, 27. Ham­pel, 45. Golub­yts­kyi, 53. Ebert (al­le Tau­ber­bi­schofs­heim). Frau­en, De­gen, Fi­na­le: Gud­ko­wa (Russ­land) – Ne­lip (Po­len) 11:9; Halb­fi­na­le: Ne­lip – Kry­wyz­ka (Ukrai­ne) 15:10, Gud­ko­wa – Bel­ja­jeva (Est­land) 13:12. – Deut­sche Plat­zie­run­gen: 8. Ndo­lo (Le­ver­ku­sen), 31. Christ­mann (Tau­ber­bi­schofs­heim), 41. So­zans­ka, 43. Stahl­berg (bei­de Of­fen­bach). Frau­en, Sä­bel, Fi­na­le: Char­lan (Ukrai­ne) – Bes­bes (Tu­ne­si­en) 15:5; Halb­fi­na­le: Char­lan – Ber­der (Frank­reich) 15:10, Bes­bes – Vec­chi (Ita­li­en) 15:14. – Deut­sche Plat­zie­run­gen: 5. A. Lim­bach (Dor­ma­gen), 15. Kind­ler (Eis­lin­gen), 55. Eif­ler, 70. Krü­ger (bei­de Dor­ma­gen).

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.