3| butt spin

SHAPE (Germany) - - Health -

Trai­niert Bauch, Po, Bei­ne Im Sit­zen Bei­ne stre­cken, Hän­de ne­ben den Hüf­ten. Bei­ne he­ben und schwung­voll nach links be­we­gen, da­bei Ar­me nach vorn neh­men ( A ). Lin­ken Fuß zum rech­ten Arm füh­ren ( B ). Zu­rück zum Start, Sei­ten­wech­sel. 8 x.

B

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.