Su­per Si­de-Kick

SHAPE (Germany) - - Fitness / Bauch - Workout -

Auf Mat­te oder Bo­den In der Lie­ge­stütz­po­si­ti­on be­gin­nen. Lin­ken Arm und rech­tes Bein vom Bo­den lö­sen, Kör­per nach links auf­dre­hen ( A ). Lin­ken Arm und rech­tes Bein stre­cken, Fin­ger be­rüh­ren die Ze­hen­spit­zen ( B). Lang­sam, kraft­voll zu­rück zu A dre­hen. 30Sek., Sei­ten­wech­sel, 30Sek.

A

B

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.