si­de-plank ro­ta­ti­on

SHAPE (Germany) - - Fitness / Übungen -

Formt Schul­tern, Ar­me, Tail­le Star­ten Sie in der Lie­ge­stütz­po­si­ti­on ( A ). Nun den gan­zen Kör­per nach links auf­dre­hen. Lin­ken Arm zur De­cke stre­cken, Blick folgt der lin­ken Hand ( B ). Zu­rück zu A . 8 x, dann Sei­ten­wech­sel.

B Bei­de Ar­me bil­den ei­ne li­nie

A

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.