Leg it up

SHAPE (Germany) - - Fitness / Übungen -

Für ei­nen fla­chen Bauch Rü­cken­la­ge, Bei­ne senk­recht nach oben, Ober­kör­per et­was an­he­ben. Die lin­ke Knie­keh­le um­grei­fen ( A ). Rech­tes Bein sen­ken, das lin­ke zum Kör­per zie­hen ( B ). 5 Sek. hal­ten. Zu­rück zu A. Bein­wech­sel. 90 Sek. wie­der­ho­len

FuSS­spit­zen nach vorn B

A

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.