Ele­va­ted bent-over row

SHAPE (Germany) - - Fitness -

Strafft Ar­me und Co­re Star­tet in der Lie­ge­stütz­po­si­ti­on: lin­ken Arm auf ei­ner Bank oder ei­nem Stuhl ab­ge­stützt, Kett­le­bell in der rech­ten Hand ( A ). Nun den rech­ten Arm an­win­keln, Kett­le­bell zur Brust zie­hen ( B ). 20 x, dann Sei­ten­wech­sel = 1 Set. Macht 2 Sets. 5|

B

A

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.