Skorpion

tz - - BUNT GEMISCHT -

24.10.–2.11. Ei­ne Be­geg­nung ist al­les an­de­re als flüch­tig. Dar­aus könn­te gut ei­ne Men­ge er­wach­sen! 3.–12.11. Ei­ne von Ih­nen ge­trof­fe­ne Maß­nah­me be­währt sich heu­te für al­le Be­tei­lig­ten. 13.–22.11. Ein be­stimm­tes An­sin­nen bit­te zu­rück­wei­sen.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.